การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • สวนีย์ นามเพ็ง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

การผ่าตัด, การดูแลผู้ป่วย, การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์ พัฒนาระบบบริการและประเมินผลลัพธ์ระบบบริการ   การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบลงมือปฏิบัติร่วมกัน (Mutual collaborative action research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัด ผู้ให้บริการ และผู้รับผิดชอบหลัก จำนวน 34 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ % differences

ผลการวิจัย : การวิเคราะสถานการณ์ พบว่าการดำเนินงานมีปัญหา 3 ด้าน คือ ระบบบริการ    บุคลากร และวัสดุ/อุปกรณ์ การพัฒนาระบบบริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วงจร และขั้นประเมินผลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีการเตรียมตัวก่อน(Preoperative) ระหว่าง (Intraoperative) และหลังผ่าตัด/หัตถการ (Postoperative) โดยมีการปฏิบัติตามระบบบริการการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โดยรวมเพิ่มขึ้น 67.5%, 60.2% และ 90.9% ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ : การวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและผู้รับบริการเข้าถึงการบริการเพิ่มขึ้น

References

กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ปี 2562. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2562.

Division of Medical Technical and Academics Affairs, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Suggestion in the development of one day surgery 2019. Nontaburi: The Printing Business Office of The War Veterans Organization of Thailand; 2019.

โรงพยาบาลสุวรณภูมิ. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: โรงพยาบาล; 2565.

เบญจวรรณ มนูญญา, สกาวเดือน ขำเจริญ. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับอย่างครบวงจร. วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต. 2564;1(1):13-24.

ชญานิศ ธัมธนพัฒน์. การพัฒนาระบบการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน. 2564;6(1):57-63.

Kemmis S, Taggart RM, The Action research planner, 3rd ed. Geelong: Deakin University, Australia; 1988.

วิลาวรรณ อัศวสุดสาคร, มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์, สุภวรรณ แก้วอำไพ, เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์. การพัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารกรมการแพทย์. 2564;46(3):118-25.

สมรัก จันทร์ศรีบุตร. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจ. [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2563.

บุญเรียง พิสมัย, กุสุมาลย์ อุทัยศิลป์, จิราภรณ์ รวีพิสุทธิ์, นาฏอนงค์ อรุณวิลัย,อรพิณ อยู่เผือก, พรศิริสุขพูนและคณะ. กระบวนการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า แบบ One Day Surgery. ใน: งานมหกรรมคุณภาพงาน (Quality Conference) ครั้งที่ 29. วันที่ 4 สิงหาคม 2565; ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร; 2565. หน้า 1-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-24