This is an outdated version published on 2023-03-21. Read the most recent version.

โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management

ผู้แต่ง

  • จินตนา ชินาภาษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • ประภาพร สุวรัตน์ชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • สุลักขณา จันทวีสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • วารุณี กุลราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • กนกวรรณ เหล่าสาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ระบบการพยาบาล, การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด, Innovative health care management

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research)

วัสดุและวิธีการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1) พยาบาลพี่เลี้ยงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2) พยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีสะเกษที่รับการฝึกปฏิบัติ 3) พยาบาลพี่เลี้ยงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ 4) ทีมผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู รวม 30 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็น 1) โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู 2) ตารางฝึกปฏิบัติ และ 3) คู่มือการปฏิบัติการพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยงแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด และแบบติดตามการประเมินศักยภาพ (ด้านผู้ป่วย) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย: พบว่าโครงการฯ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean=4.21) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้ากระบวนการ ประสิทธิผล ผลกระทบ ความยั่งยืน และการขยายผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (Mean=4.17, 4.30, 4.21, 4.24, 4.30, 4.10 และ 4.26) ตามลำดับ

สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการประเมินผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายผลในการพัฒนาขีดความสามารถในบุคลากรงานห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพเขต 10

References

World Health Organization. Sixty-Fifth World Health Assembly [Internet]. Geneva: WHO; 2012. [cited 2022 Dec 19]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/events/2012/wha65/en/. WHA65/2012/REC/1

ยุวดี ลีลัคนาวีระ, สุธารัตน์ ชำนาญช่าง, สุรีรัตน์ คงสติ. นวัตกรรม “คู่หูดูแลสุขภาพ” และหลักสูตรการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 2561;26(1):91-100.

ศิวพันธ์ ยุทธแสน, ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, เกษรา ธิเขียว. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต: การนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติทางคลินิก. วารสารพยาบาลตำรวจ. 2564;13(2):452–63.

จรัญ สายะสถิตย์. ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery. พิมพ์ครั้งที่ 3. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2565.

Stufflebeam DL, Shinkfield AJ. Evaluation Theory, models and applications. San Francisco: Jossey-Bass; 2007.

ทิศนา แขมมณี. 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.

Stufflebeam DL, Coryn CLS. Evaluation: theory, models and applications. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.; 2014.

สุภิดา สุวรรณพันธ์, มะลิวรรณ อังคณิตย์, อาริยา สอนบุญ. สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดและปฏิบัติบริการ พยาบาลที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2563;38(3):51–60.

นงค์รัก ชัยเสนา. ปัญหา ความต้องการและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลใน 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2557;20(2):333–43.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-21

Versions

ฉบับ

บท

บทความต้นนิพนธ์