This is an outdated version published on 2020-10-01. Read the most recent version.

ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • สมพิศ เกณฑ์สาคู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment design)

วัสดุและวิธีการวิจัย:    ประชากรเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในตำบลเชียงใหม่  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 95 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นคู่มือ สื่อการเรียนรู้ จัดประชุมกลุ่ม กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง เน้น 3Self 3 อ.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค  เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Paired t-test

ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 82.1 อายุเฉลี่ย 50 ปี ประกอบอาชีพ ทำไร่/ทำนา ร้อยละ 90.0 สถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 96.7 รายได้ของครอบครัวอยู่ในระดับพอใช้ ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 86.7 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.3  การรับรู้ความสามารถตนเอง เพิ่มขึ้น (p = 0.010)  ส่วนการกำกับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการทดลองลดลง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ก่อนการทดลอง เท่ากับ 69.06 และหลังการทดลอง เท่ากับ 66.42 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักหลังการทดลองลดลง (p = 0.001)  กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ( BMI) ก่อนการทดลอง เท่ากับ 29.19 และหลังการทดลอง เท่ากับ  28.04  เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย     (BMI)  หลังการทดลองลดลง   (p = 0.001)  ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในเลือด ก่อนการทดลอง เท่ากับ 109.68 และหลังการทดลอง เท่ากับ 102.01 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า  ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักหลังการทดลองลดลง (p = 0.001)   

สรุปและข้อเสนอแนะ:  จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ควรมีมาตรการชุมชนหรือกติกาชุมชนเข้ามากำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงจะยั่งยืน

References

1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย .(2561) ; 21-25. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559.
งานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด.
2.อังศินันท์ อินทรกําแหง. (2552). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลัก PROMISE. กรุงเทพฯ:
สุขขุมวิทการพิมพ์.
3. Ray, W.J., & Ravizza, R. (1988). Methods toward a science of behavior and experience. Belmont, Cl :
Wadsworth Publishing Company.
4.อังศินันท์ อินทรกำแหง และคณะ. ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 16(2): กรกฎาคม 2553 ; 96-112.
5.ประหยัด ช่อไม้. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 2558.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01

Versions