This is an outdated version published on 2020-10-01. Read the most recent version.

การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • บุญทิพย์ นิ่มสอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย, สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต, หอผู้ป่วยใน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)

วิธีดำเนินการวิจัย :  ใช้ทฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทุกรายที่รับไว้ดูแลรักษาในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระยืน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม  2562  จำนวน 12 คน  พยาบาลวิชาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤหอผู้ป่วยใน   แบบประเมินผลการปฏิบัติ   และแบบสอบถามความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย :   แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ ได้แก่  อัตราการหายใจ   ค่าร้อยละของออกซิเจนในเลือด  ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว  อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความรู้สึกตัวและอุณหภูมิร่างกาย   ผลการทดลองใช้แนวทาง พบว่า  จากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต จำนวน 792  ราย พบอุบัติการณ์ Unplanned Refer จำนวน 3 ราย  (0.37%)  รองลงมาเกิดอุบัติการณ์ Unplanned Tube จำนวน 1 ราย (0.12%)  อุบัติการณ์ Unplanned CPR จำนวน 1 ราย (0.12%) และมีผู้ป่วยเสียชีวิต Unplanned Dead จำนวน 1 ราย  (0.12%) และพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในการที่แนวทางสามารถ Early detect อาการผิดปกติของผู้ป่วยได้ (33.33%)  รองลงมา คือแนวทางช่วยในการตัดสินใจหลังการประเมินผู้ป่วยว่าต้องตอบสนองและให้การช่วยเหลือในระดับใด (25.00%)  เห็นด้วยระดับมากที่แนวทางช่วยตัดสินใจหลังการประเมินผู้ป่วยว่าต้องตอบสนองและให้การช่วยเหลือในระดับใด ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง (66.66%)  และแนวทางสามารถ Early detect อาการผิดปกติของผู้ป่วยได้ และมีความพึงพอใจในการใช้แนวทางการประเมิน เฝ้าระวัง NEWS (58.33%)

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

                        การวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต ในหอผู้ป่วยในช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต  สามารถสื่อสารระหว่างทีมดูแลรักษา ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดการเกิดอุบัติการณ์การส่งต่อที่ไม่ได้วางแผน การใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพ และการเสียชีวิตโดยไม่ได้คาดหมายได้

                        ข้อเสนอแนะ  ควรมีการใช้แนวทางการทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต ในผู้ป่วยทุกราย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในภาวะวิกฤต สามารถเฝ้าระวังอาการ  รายงานแพทย์และให้การรักษาได้ทันท่วงที  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

1. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Hospital Accreditation; 2014.
2. ประเวศ วสี. สุนทรียสนธนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์. นนทบุรี: โรงพิมพ์เดือนตุลา; 2550.
3.โรงพยาบาลพระยืน. รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ. เครือข่ายสุขภาพอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น; 2562. 4. Heart center Trang Hospital. Heart disease statistics. Trang: Trang hospital; 2017.
5. Saenprasan P, Suparoj T, Jaemsomboon K, Prairun A, Suthipong N. Studying of symptom evaluation before critical condition in heart disease patients. Modified early warning sign in cardiac patient. [Internet].2016 [cited 2019 Jul 15]. Available from: http://www.thaicvt nurse.org/attachments/attacked/105/Room 1_2.pdf
7.แสงโสม ช่วยช่วง. ผลของการใช้แนวทางการประเมินสัญญาณเตือนการเข้าสู่ภาวะวิกฤต (MEWS) ในการประเมินและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยในห้องตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลตรัง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 29(1) : มกราคม – มิถุนายน 2561
8.บุศกร กลิ่นอวล. ผลการใช้ Adult Early Warning Scoring System (MEWS) ของหน่วยงาน. ปทุมธานี. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ; 2557.
9.พิมพ์พรรณ ปั่นโพธิ์. ระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง ซึ่งปรับตามบริบท (Modified Early Warning Score) ในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2 (2): 166-177; 2555.
10. รัชนีย์ พิมพ์ใจชน. ผลของการใช้รูปแบบเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ป่วย ต่อการย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติโดยไม่ได้วางแผน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม. ชลบุรี: โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี; 2558.
11.ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า. ผลของการใช้แนวทางการประเมินผู้ป่วยโดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตต่อ การย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติโดยไม่ได้วางแผนและอัตราการเสียชีวิตในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. ปทุมธานี: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ; 2558.
12.กรรณิกา ศิริแสน. ประสิทธิผลของการใช้ระบบสัญญาณเตือนในการพยาบาลผู้ป่วยระบบ สัญญาณ เตือนในการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพคริสเตียน. กรุงเทพฯ; 2558
13. ตุลา วงศ์ปาลี และคณะ. ผลการใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องของหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ และหอผู้ป่วยหนัก งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่; 2556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01

Versions