การตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของ Laryngoscope

ผู้แต่ง

  • สุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การปนเปื้อน, แบคทีเรีย, Laryngoscope

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบน Laryngoscope ที่ใช้ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รูปแบบการวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ

วัสดุและวิธีการวิจัย: ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Handle Laryngoscope จำนวน 11 ตัวอย่าง Laryngoscope Blade จำนวน 31 ตัวอย่างที่กลุ่มงานวิสัญญีและทำการเพาะเชื้อที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2562  

ผลการวิจัย: พบว่า ห้องผ่าตัด 1  พบเชื้อ Bacillus spp. ใน Handle และพบ Gram positive bacilli unidentified , Bacillus spp. ใน Blade ห้องผ่าตัด 2 พบเชื้อ Coagulase negative staphylococci.ใน Handle และพบ Bacillus spp.ใน Blade ห้องผ่าตัด3 พบเชื้อ Coagulase negative staphylococci. ใน Handle และพบ Gram positive bacilli unidentified  ใน Blade ห้องผ่าตัด 4 พบเชื้อ Bacillus spp.ใน Bladeเท่านั้น ห้องผ่าตัด 5 พบเชื้อ Bacillus spp.ใน Handleและพบ Gram positive bacilli unidentified  ใน Blade ห้องผ่าตัด 6 ไม่พบเชื้อทั้ง Handle และ Blade ห้องพักฟื้นชั้น 3 พบเชื้อ Coagulase negative staphylococci. ใน Handle และพบ Bacillus spp. , Gram positive bacilli unidentified ใน Blade ห้องผ่าตัด 7 พบเชื้อ Bacillus spp.ใน Handle ไม่พบเชื้อที่ Blade ห้องผ่าตัด 8  พบเชื้อ Bacillus spp.ใน Handle และพบ Bacillus spp. , Micrococcus spp.ใน Blade ห้องผ่าตัด 9 พบเชื้อ Enterococcus faecium ใน Handle ไม่พบเชื้อที่ Blade ห้องผ่าตัด CVT ไม่พบเชื้อที่ Handle พบเชื้อ  Micrococcus spp. ที่ Blade

สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า Laryngoscope Blade และด้ามจับของ Laryngoscope เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับคนไข้พบมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบางชนิดดังนั้นควรจะมีวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อน

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Rosenthal VD, Maki DG, Jamulitrat S, Medeiros EA, Todi SK, Gomez DY, et al. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary for 2003-2008, issued June 2009. Am J Infect Control. 2010 Mar;38(2):95–104.e2.
2. Danchaivijitr S, Dhiraputra C, Santiprasitkul S, Judaeng T. Prevalence and impacts of nosocomial infection in Thailand 2001. J Med Assoc Thai. 2005;88(Suppl 10):S1–9.
3. Danchaivijitr S, Judaeng T, Sripalakij S, Naksawas K, Plipat T. Prevalence of nosocomial infection in Thailand 2006. J-Med Assoc Thail. 2007;90(8):1524.
4. Dejsirilert S, Suankratay C, Trakulsomboon S, Thongmali O, Sawanpanyalert P, Aswapokee N, et al. National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand (NARST) data among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in Thailand from 2000 to 2005. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 2009 Aug;92 Suppl 4:S68-75.
5. Petdachai W. Ventilator-associated pneumonia in a newborn intensive care unit. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Sep;35(3):724–9.
6. Bayani M, Siadati S, Rajabnia R, Taher AA. Drug Resistance of Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cloacae Isolated from ICU, Babol, Northern Iran. Int J Mol Cell Med. 2013;2(4):204–9.
7. Gurung J, Khyriem AB, Banik A, Lyngdoh WV, Choudhury B, Bhattacharyya P. Association of biofilm production with multidrug resistance among clinical isolates of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa from intensive care unit. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 2013 Jul;17(4):214–8.
8. Rhodes D, Cheng AC, McLellan S, Guerra P, Karanfilovska D, Aitchison S, et al. Reducing Staphylococcus aureus bloodstream infections associated with peripheral intravenous cannulae: successful implementation of a care bundle at a large Australian health service. J Hosp Infect. 2016 Jun 7;
9. Nuvials X, Palomar M, Alvarez-Lerma F, Olaechea P, Otero S, Uriona S, et al. Primary bacteriemia and catheter related bloodstream infection in patients admitted to ICU. risk factors associated with mortality. ENVIN-HELICS registry data. Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A889.
10. Sader HS, Castanheira M, Flamm RK, Mendes RE, Farrell DJ, Jones RN. Ceftazidime/avibactam tested against Gram-negative bacteria from intensive care unit (ICU) and non-ICU patients, including those with ventilator-associated pneumonia. Int J Antimicrob Agents. 2015 Jul;46(1):53–9.
11. Tumbarello M, De Pascale G, Trecarichi EM, Spanu T, Antonicelli F, Maviglia R, et al. Clinical outcomes of Pseudomonas aeruginosa pneumonia in intensive care unit patients. Intensive Care Med. 2013 Apr;39(4):682–92.
12. Espinar MJ, Miranda IM, Costa-de-Oliveira S, Rocha R, Rodrigues AG, Pina-Vaz C. Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Patients Due to Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae-Producing Extended-Spectrum β-Lactamases: Risk Factors and Molecular Epidemiology. PloS One. 2015;10(8):e0134737.
13. Nakai H, Hagihara M, Kato H, Hirai J, Nishiyama N, Koizumi Y, et al. Prevalence and risk factors of infections caused by extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae. J Infect Chemother Off J Jpn Soc Chemother. 2016 May;22(5):319–26.
14. Chopra T, Marchaim D, Johnson PC, Chalana IK, Tamam Z, Mohammed M, et al. Risk factors for bloodstream infection caused by extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae: A focus on antimicrobials including cefepime. Am J Infect Control. 2015 Jul 1;43(7):719–23.
15. Søraas A, Sundsfjord A, Sandven I, Brunborg C, Jenum PA. Risk factors for community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing enterobacteriaceae--a case-control study in a low prevalence country. PloS One. 2013;8(7):e69581.
16. Superti SV, Augusti G, Zavascki AP. Risk factors for and mortality of extended-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli nosocomial bloodstream infections. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2009 Aug;51(4):211–6.
17. Mosqueda-Gómez JL, Montaño-Loza A, Rolón AL, Cervantes C, Bobadilla-del-Valle JM, Silva-Sánchez J, et al. Molecular epidemiology and risk factors of bloodstream infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae A case-control study. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis. 2008 Nov;12(6):653–9.
18. Tr C, Fj A, Sw R, Dl K, Sc T, Sw T, et al. Nosocomial Contamination of Laryngoscope Handles: Challenging Current Guidelines [Internet]. Anesthesia and analgesia. 2009 [cited 2020 May 25]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19608822/
19. D W, J D, C J, N B. Contamination of Laryngoscope Handles [Internet]. The Journal of hospital infection. 2010 [cited 2020 May 25]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20096953/
20. Rme T, Aa W, Fa A, Rha B, Jm B. Pattern of Anaesthetic Equipment Contamination and Infection Prevention in Anaesthesia Practice at University Hospitals [Internet]. Indian journal of anaesthesia. 2018 [cited 2020 May 25]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30443062/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-28