กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการนำกลยุทธ์ด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • เสฐียรพงษ์ ศิวินา โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

คำสำคัญ:

รูปแบบ, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์, เครือข่ายสุขภาพ

บทคัดย่อ

Purposes: To investigate and  assessment learning  process of  healthy  strategic  implementation model at  Kaset  Wisai  healthy  network,  Roi-Et .

Design:  Research  and  development  study

Material  and Methods:  60 of  subjects  were  strategic plan practitioners with inclusion criteria and exclusion criteria. Data were collected by using problem survey, document analysis and related research theoretical reasoning evaluation form,  and annual report, 2017.  Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.

Main  findings:  1) Overall implementation of  strategy was at a low level. (Mean = 2.47, SD = 0.41). 2) Five steps of  a learning process to promote  implementation of health strategies were consisted :  (1) Finding the problem and learning the problem together as a team (2) Questioning and reflection (3) Choosing a solution (4) Corrective action and (5) Control, supervision, monitoring and evaluation  by the learning process theoretically reasonable and  possibility was at  highest level (µ = 4.60, = 0.29). 3) The results of the civil service operation showed that success of strategic management Overall, levels were very good and good (91%) (43 indicators). When considering each strategy, it was found that health promotion and disease prevention by age group (71%) services (90%) personnel (100%) and administration with good governance principles (100)%, respectively. Whereas were low performance indicators (9%) (4 indicators), including new hypertension patients, new diabetes patients reduced diabetic patients and controlled hypertension and suicide.

Conclusion and recommendations: The result of this research has led to  implementation of health strategies to achieve more goals, therefore,  relevant  agencies should implement this learning process in  department.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Kaplan, R. and Norton, D. The Office of Strategy Management. Harvard Business Review 10
(October 2005) : 83.
2.Michael, C. et al. (2003). The Strategic Gap. Danvers, United States: Wiley. 2003.
3.Daft, R.L. (2008). Management, (9thed.). [Internet]. [cited 2019 August 10]. Available from: http://www.bms.lk/ download/ GDM_Tutorials/e-books/Management.pdf.
4.โรงพยาบาลเกษตรวิสัย. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์. 2560.
5.เกริกยศ ชลายนเดชะ. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ.นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2553.
6.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข. 2559.
7. Kolb, D.A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1984.
8. Kolb,D.A.,Rubin, I.M.& Osliand,J. Organization behavior reader. Englewood Cliffs, NJ: Practice-Hall. 1991.
9.ศศิธร ศรีแก้ว และสุดารัตน์ ลิจุติภูมิ. การพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดลพบุรี.
วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 2561; 14(2): 3-12.
10. Knowles, M.S. (1980). The modern practice of adult education : From pedagogy to andragogy.
New York: Cambridge, The Adult Education Company. 1980.
11.ศักรินทร์ ชนประชา. ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ : สิ่งที่ครูสอนผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2557; 14 (25): 13-23.
12. Tough, Allen. The Adult’s Learning Projects. Toronto Ontario: The Ontario Institute for
Studies in Education. 1979; 95-96.
13.สุทธิชาติ เมืองปาน. กระบวนการนำนโยบายคนไทยไร้พุงไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล. [วิทยานิพนธ์]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2558.
14.เคนหวัง บุญเพศ. รูปแบบการนำนโยบายกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. 2551; 11(1): 79-90.
15.สุภาพ ชุมรัมย์. การนำนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารดุษฎีทางสังคมศาสตร์(ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2556; 3(2): 51-65.
16.ชรินทร์ ห่วงมิตร, พงศ์ปณต ตองอ่อน และฐิติภัทร จันเกษม. การประเมินผลการนำนโยบายเร่งรัด
การค้นหา ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ. 2560. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2561; 8 (1): 37-48.
17. Prapas Ananta and Satianpong Siwina. Model of Implementing a Strategic Plan into practice
of primary care units Kaset Wisai Roi-Et. Journal of the Office of DPC 6 KHON KAEN. 2013; 20 (1): 43-51.
18.อัมพา อาภรณ์ทิพย์ และอุษณีย์ ธรรมวรรณ. การนำนโยบาย ส6 สร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ
ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2556; 19(1): 201-224.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-28