รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • ประคอง กองทุ่งมน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

คำสำคัญ:

การพัฒนาบุคลากร; ITA

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงาน  พัฒนารูปแบบ  และประเมินผลรูปแบบการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รูปแบบ: การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research)

วัสดุและวิธีการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานที่คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก จำนวน 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรตัวเดียว (Univariate Analysis)  และการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate Analysis) ที่ความเชื่อมั่น 95% CI  ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย:  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรฯ มี 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหา  การเลือกเนื้อหาสาระ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล  เมื่อนำรูปแบบฯ ไปใช้พบว่า หลังการพัฒนา   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีการรับรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p= .046) โดยมีคะแนนการรับรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.18 คะแนน (95% CI; 0.003,0.356)  มีการรับรู้ด้านการใช้อำนาจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p= .001) โดยมีคะแนนการรับรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.70 คะแนน (95% CI; 0.070, 0.249) มีการรับรู้ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) โดยมีคะแนนการรับรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.39 คะแนน (95% CI; 0.251,0.534) และมีการรับรู้ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) โดยมีคะแนนการรับรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.54 คะแนน (95% CI;  0.251,              0.534) แต่มีการรับรู้ด้านการใช้งบประมาณไม่แตกต่างกัน (p = .262)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (Mean =3.37,SD.= 0.08)  

สรุปและข้อเสนอแนะ:  รูปแบบการดำเนินงานที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนางาน ITA

References

1. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และนวลน้อย ตรีรัตน์. “คอร์รัปชัน ค่าเช่า และพัฒนาการเศรษฐกิจ,”
วารสารเศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2559. 21.
2.Transparency International. (2011). The Current Corruption Perceptions Index.
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.
(2020, 23 March).
3.สำนักงาน ป.ป.ช.. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.. 2561.
4. Deming, W. Edwards. Out of the Crisis. MIT Press. 1986.
5.ทิศนา แขมมณี และนงลักษณ์ วิรัชชัย. การวิจัยปฏิบัติการระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน: แนวทางการวิจัยและการสังเคราะห์งานวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2546.
6.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจและรจนา คลี่ฉายา. การพัฒนารูปแบบการสอนแนะ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ.2559; 8(1): มกราคม – มิถุนายน: 160-9.
7.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย R2R ของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 2559; 11(2): พฤษภาคม – สิงหาคม: 205-214.
8. แรกขวัญ สระวาสี และสงกรานต์ กัญญมาสา. ผลของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข.2562; 28 (3): พฤษภาคม – มิถุนายน: 449-508.
9.วีรชัย บริบูรณ์ . การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา.
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2559; 25(5): กันยายน – ตุลาคม: 872-7.
10.ภัทรสุดา กันใจแก้ว นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ พลกฤต รักจุล และสิริวิมล อินผ่อง. การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว จังหวัด
น่าน. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ.2560; ฉบับ10 (พิเศษ): กรกฏาคม – ตุลาคม: 106-120.
11. Taba, Hilda. Curriculum development : theory and practice. New York: Brace & World. 1962.
12. Tyler, Ralph W. Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. 1970.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-28