ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเบาหวานลงไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้แต่ง

  • วีรชาติ ผลร้อย โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำสำคัญ:

ปัจจัยทำนาย, ภาวะเบาหวานลงไต, โรคเบาหวานชนิดที่ 2

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเบาหวานลงไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รูปแบบการวิจัย : เป็นแบบ Case- control study

วัสดุและวิธีการวิจัย : เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยย้อนหลังจากเวชระเบียนและจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในคลีนิกเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วป่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มศึกษาเป็นผู้ป่วยที่ภาวะมีเบาหวานลงไตมีค่า eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 ร่วมกับมีการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะส่วนกลุ่มควบคุมเป็นผู้ที่ไม่มีภาวะดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเดี่ยวและการวิเคราะห์พหุถดถอยโลจิสติกส์โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ p <.05

ผลการวิจัย : กลุ่มศึกษาจำนวน 150 ราย ส่วนมากเป็นเพศชาย (58.0%) อายุเฉลี่ย 54.94 ปี (SD =11.47) ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 9.32 ปี (SD=5.06) กลุ่มควบคุมจำนวน 300 ราย ส่วนมากเป็นเพศชาย (57.33%) อายุเฉลี่ย 57.84 ปี (SD=11.16) ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 10.24 ปี (SD=7.39) ผลการวิเคราะห์พบปัจจัยทำนายต่อการเกิดภาวะเบาหวานลงไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่  ค่าดัชนีมวลกาย > 30 (kg/m2) (Adjusted OR=3.74; 95%CI;1.16-5.61) ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน > 20 ปี (Adjusted OR=3.66; 95%CI;2.25-6.52) เป็นโรคความดันโลหิตสูง (Adjusted OR=2.06; 95%CI;1.33-6.91) FBS>140 mg/dL (Adjusted OR=2.12; 95%CI;1.85-3.89) และ HbA1C >8 mg% (Adjusted OR=2.86; 95%CI;1.29-6.26)

สรุปและข้อเสนอแนะ : การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยทำนายต่อการเกิดภาวะเบาหวานลงไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย > 30 (kg/m2) ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน >20 ปี การเป็นโรคความดันโลหิตสูง FBS > 140 mg/dL และระดับ HbA1C > 8 mg%

Downloads

Download data is not yet available.

References

Harding JL, Pavkov ME, Magliano DJ, Shaw JE, Gregg EW. Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. Diabetologia 2019;62(1):3–16.

Zimmet PZ, Magliano DJ, Herman WH, Shaw JE. Diabetes: a 21st century challenge. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2(1):56–64.

Koye DN, Magliano DJ, Nelson RG, Pavkov ME. The Global Epidemiology of Diabetes and Kidney Disease. Adv Chronic Kidney Dis 2018;25(2):121–32.

Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010;87(1):4–14.

Zhou B, Lu Y, Hajifathalian K, Bentham J, Di Cesare M, Danaei G, et al. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million participants. Lancet 2016;387(10027):1513–30.

Weng W, Liang Y, Kimball ES, Hobbs T, Kong SX, Sakurada B, et al. Decreasing incidence of type 2 diabetes mellitus in the United States, 2007–2012: Epidemiologic findings from a large US claims database. Diabetes Res Clin Pract 2016;117:111–8.

Dal Canto E, Ceriello A, Rydén L, Ferrini M, Hansen TB, Schnell O, et al. Diabetes as a cardiovascular risk factor: An overview of global trends of macro and micro vascular complications. Eur J Prev Cardiol 2019;26(2 Suppl):25–32.

Khongrit Somchai. เบาหวานลงไต คืออะไร อันตรายแค่ไหน [อินเทอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.sanook.com/health/23213/

Kavanagh D, Prescott GJ, Mactier RA. Peritoneal dialysis-associated peritonitis in Scotland (1999-2002). Nephrol Dial Transplant 2004;19(10):2584–91.

Davenport A. Peritonitis remains the major clinical complication of peritoneal dialysis: the London, UK, peritonitis audit 2002-2003. Perit Dial Int. 2009;29(3):297–302.

Liawnoraset W. Prevalence and factors affecting peritonitis in CAPD patients in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital under universal coverage scheme during 2008-2010: a three-year experience. J Med Assoc Thai. 2011;94 Suppl 4:S19-24.

Lin H-C, Peng C-H, Chiou J-Y, Huang C-N. Physical activity is associated with decreased incidence of chronic kidney disease in type 2 diabetes patients: a retrospective cohort study in Taiwan. Prim Care Diabetes 2014;8(4):315–21.

Shulman A, Peltonen M, Sjöström CD, Andersson-Assarsson JC, Taube M, Sjöholm K, et al. Incidence of end-stage renal disease following bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. Int J Obes (Lond) 2018;42(5):964-73.

Zhang Q, Wang L, Zeng H, Lv Y, Huang Y. Epidemiology and risk factors in CKD patients with pulmonary hypertension: a retrospective study. BMC Nephrol 2018;19(1):70.

Ene-Iordache B, Perico N, Bikbov B, Carminati S, Remuzzi A, Perna A, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC): a cross-sectional study. Lancet Glob Health 2016;4(5):e307–19.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. เบาหวานลงไต ปฏิบัติตัวอย่างไร [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/for normal person/health-information-and-articles/health-information-and-articles-2563/912-2020-03-01- 04-09-34

Thomas MC, Cooper ME, Zimmet P. Changing epidemiology of type 2 diabetes mellitus and associated chronic kidney disease. Nat Rev Nephrol 2016;12(2):73–81.

Detournay B, Simon D, Guillausseau P-J, Joly D, Verges B, Attali C, et al. Chronic kidney disease in type 2 diabetes patients in France: prevalence, influence of glycaemic control and implications for the pharmacological management of diabetes. Diabetes Metab 2012;38(2):102–12.

Reutrakul S, Deerochanawong C. Diabetes in Thailand: Status and Policy. Curr Diab Rep. 2016;16(3):28.

Kittithaworn A, Dy R, Hatthachote P, Rangsin R, Mungthin M, Narindrarangkura P, et al. Incidence and Associated Factors of Type 2 Diabetes: A Community-Based Cohort Study in the Central Region of Rural Community in Thailand. Asia Pac J Public Health 2019;31(1):72–83.

Zaman SB, Hossain N, Rahman M. Associations between Body Mass Index and Chronic Kidney Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: Findings from the Northeast of Thailand. Diabetes Metab J 2018;42(4):330–7.

Tziomalos K, Athyros VG. Diabetic Nephropathy: New Risk Factors and Improvements in Diagnosis. Rev Diabet Stud 2015;12(1-2):110–8.

Liu J-J, Liu S, Gurung RL, Ang K, Tang WE, Sum CF, et al. Risk of progressive chronic kidney disease in individuals with early-onset type 2 diabetes: a prospective cohort study. Nephrol Dial Transplant 2020;35(1):115–21.

Lee M-Y, Huang J-C, Chen S-C, Chiou H-YC, Wu P-Y. Association of HbA1C Variability and Renal Progression in Patients with Type 2 Diabetes with Chronic Kidney Disease Stages 3-4. Int J Mol Sci 2018;19(12):4116.

Takenouchi A, Tsuboi A, Kurata M, Fukuo K, Kazumi T. Carotid Intima-Media Thickness and Visit to Visit HbA1c Variability Predict Progression of Chronic Kidney Disease in Type 2 Diabetic Patients with Preserved Kidney Function. J Diabetes Res 2016;2016:1-6.

Ceriello A, De Cosmo S, Rossi MC, Lucisano G, Genovese S, Pontremoli R, et al. Variability in HbA1c, blood pressure, lipid parameters and serum uric acid, and risk of development of chronic kidney disease in type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2017;19(11):1570–8.

Wu M-T, Lam K-K, Lee W-C, Hsu K-T, Wu C-H, Cheng B-C, et al. Albuminuria, proteinuria, and urinary albumin to protein ratio in chronic kidney disease. J Clin Lab Anal 2012;26(2):82–92.

Yu Z-L, Wong C-S, Lai YT, Chou W-H, Faridah IN, Kao C-C, et al. Gender Differences in Genetic Associations of RAB38 with Urinary Protein-to-Creatinine Ratio (UPCR) Levels in Diabetic Nephropathy Patients. J Pers Med 2020;10(4):184.

Chang DR, Yeh H-C, Ting I-W, Lin C-Y, Huang H-C, Chiang H-Y, et al. The ratio and difference of urine protein-to-creatinine ratio and albumin-to-creatinine ratio facilitate risk prediction of all-cause mortality. Sci Rep 2021;11:7851.

Radcliffe NJ, Seah J-M, Clarke M, MacIsaac RJ, Jerums G, Ekinci EI. Clinical predictive factors in diabetic kidney disease progression. J Diabetes Investig 2017;8(1):6–18.

González-Pérez A, Saéz ME, Vizcaya D, Lind M, García Rodríguez LA. Impact of chronic kidney disease definition on assessment of its incidence and risk factors in patients with newly diagnosed type 1 and type 2 diabetes in the UK: A cohort study using primary care data from the United Kingdom. Prim Care Diabetes 2020;14(4):381–7.

Jitraknatee J, Ruengorn C, Nochaiwong S. Prevalence and Risk Factors of Chronic Kidney Disease among Type 2 Diabetes Patients: A Cross-Sectional Study in Primary Care Practice. Sci Rep 2020;10:6205.

Hahr AJ, Molitch ME. Diabetes, cardiovascular risk and nephropathy. Cardiol Clin 2010;28(3):467-75.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30