กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • จุไรรัตน์ กลางคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ปทุมทิพย์ สุ่มมาตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, โรงพยาบาลชุมชน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการ และประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยและพัฒนา  (Research and Development Research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นทีมพัฒนาคุณภาพ จำนวน 90 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม และการทบทวนเอกสาร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการศึกษาสภาพปัญหา จากแผนปฏิบัติการ  รายงานผล การดำเนินงานประจำปี และจากข้อมูลสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะที่สอง พัฒนากระบวนการและดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ผลการวิจัย : พบว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพ  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา 2)พัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3) ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน และ 4)ประเมินผล สรุป ถอดบทเรียน และคืนข้อมูล  หลังจากที่นำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปดำเนินการในโรงพยาบาล  จำนวน 9 แห่ง  พบว่า ผ่านการรับรอง/การต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเยี่ยมสำรวจโดยทีมพัฒนาคุณภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยระบบพี่เลี้ยงทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และเป็นกำลังใจ ส่งผลให้หน่วยงานผ่านการรับรองคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2563 (ฉบับส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล). นนทบุรี: กรม; 2563.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). รายงานประจำปี 2562 สรพ.นนทบุรี: บริษัทดีเซมเบอรี่ จำกัด; 2562.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด. เอกสารตรวจราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559.

กัลยาณี สุเวทเวทิน. การศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA จังหวัดอำนาจเจริญ.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2561 ;15(3) : 13-22.

จิตกิตมณี อัคฮาดศรี. กระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2548.

ราตรี ฉิมฉลอง. การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2551.

ศิราธร มุ้งทอง, ธีระ ฤทธิรอด , รัชตวรรณ ศรีตระกูล. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล BBB จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร. 2561 ;21(3) : 129-37.

วรรณี เดียวอิศเรศ, จินตนา วัชรสินธุ์, กนกนุช ชื่นเลิศสกุล, วชิรา ลิ้มเจริญชัย , รุ่ง โยยิ่ง. การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลบ้านบึง. วารสารพยาบาล. 2557 ; 63: 11-20.

อำพัน วิมลวัฒนา. แนวคิดและทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey).ใน:การอบรมหลักสูตรการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (HA401) ; 2-4 กรกฎาคม 2557; ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น.ขอนแก่น; 2557. หน้า 9-15.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-31