การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพช่องปากและฟันปลอมในผู้สูงอายุโรงพยาบาลน้ำขุ่น

ผู้แต่ง

  • ธีรภาพ ทัศนานุกุลกิจ โรงพยาบาลน้ำขุ่น

คำสำคัญ:

รูปแบบบริการ, สุขภาพช่องปาก, ฟันปลอม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพช่องปากและฟันปลอมในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลน้ำขุ่น
รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านทันตกรรมและฟันปลอมโรงพยาบาลน้ำขุ่น  จำนวน  32 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ Chi-square, Fisher’s exact test
ผลการวิจัย : หลังการพัฒนา ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากด้วยการแปรงฟันเป็นประจำเพิ่มขึ้น (p<.001) การถอดฟันปลอมก่อนนอนเป็นประจำเพิ่มขึ้น (p<.001) หลีกเลี่ยงอาหารแข็งและเหนียวและ ทำความสะอาดฟันปลอมและนำมาแช่น้ำเป็นประจำ และมีความพึงพอใจต่อการรับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันปลอมเพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนำรูปแบบนี้ไปใช้ในหน่วยงาน

References

บรรลุ ศิริพานิชและคณะ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิสซิ่ง; 2557.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ผู้สูงอายุไทย 2550 มุมมอง/เสียงสะท้อนจากข้อมูลสถิติ/สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ;พี เอ ลีฟวิ่ง; 2551.

นิพัทธ์ สมศิริ. สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุหลังใส่ฟันเทียมพระราชทานในมิติคุณภาพชีวิต. วารสาร สุขศึกษา. 2558;38(129):1-13.

เบญจมาส สือพัฒธิมา. ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตภายหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการ ฟันเทียมพระราชทานที่โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 2556;18(1):36-48.

Koshino H, Hirai T, Ishijima T, Tsukagoshi H, Tanaka Y. Quality of life and masticatory function in denture wearers. J Oral Rehabil. 2006;3(2):3-9.

โรงพยาบาลน้ำขุ่น. ศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยและงานเวชระเบียนและข้อมูล Coverage UC 28 ก.พ.2562. อุบลราชธานี: โรงพยาบาล; 2562.

Chuleeporn Phaonimmongkol. Factors related to dental service needs of the elderly people in Bangbo subdistrictadministrative organization, Samut Prakarn province . J Gerontol Geriatr Med. 2018; 17:10-19.

สุณี วงศ์คงคาเทพ. การใช้บริการใส่ฟันเทียมของไทย ปี 2552. วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 2555;17(2): 45-59.

เพิ่มรัตนะ สรีระเทวิน. การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารทันตาภิบาล. 2562;30(1):151-65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29