ผลการประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ 2565” เขตสุขภาพที่ 7

ผู้แต่ง

  • จันทิยา เนติวิภัชธรรม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  • วนิดา อุตตรนคร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

คำสำคัญ:

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ, หน่วยบริการสาธารณสุข, กิจกรรมสาสุขอุ่นใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมิน HLO ในหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ 2565” เขตสุขภาพที่ 7 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการในหน่วยบริการฯ ใน 4 จังหวัดในช่วงเวลาที่กำหนด ลงทะเบียนเข้าร่วมประเมินฯ 457 แห่ง ร่วมตอบแบบประเมินฯ 43 แห่ง เครื่องมือวิจัย แบบประเมินเจ้าหน้าที่ 14 ข้อ และผู้ใช้บริการ 10 ข้อแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การสนับสนุนและนโยบายของผู้นำ กำลังคน การเข้าถึงข้อมูลและบริการและการติดตามประเมินผล ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ ร้อยละ 80 เห็นด้วย และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในแบบประเมินทั้งฉบับโดยมีค่า 0.96 ในแบบฯ เจ้าหน้าที่ และ 0.93 ในแบบฯ ผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ 327 คน วิเคราะห์รายด้าน พบว่าร้อยละของกำลังคน สูงที่สุด คือ 95.7 ตามลงมาด้วย การเข้าถึงข้อมูลและบริการ การสนับสนุนและนโยบายจากผู้นำ และการติดตามประเมินผล คือ 94.7, 94.5 และ 94.5 และผู้ใช้บริการ 794 คน วิเคราะห์รายด้านพบว่า ร้อยละของกำลังคนสูงที่สุด คือ 98.3 ตามลงมาด้วยการเข้าถึงข้อมูลและบริการ สนับสนุนและนโยบายจากผู้นำ และการติดตามประเมินผล คือ 97.7,97.7 และ 96.6 ตามลำดับ ดังนั้นการพัฒนา HLO ให้ประสบผลสำเร็จ มีการสนับสนุนและนโยบายจากผู้นำ คณะทำงาน การประเมินองค์กร ทำแผนพัฒนา และประเมินผลตามแผน

References

อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์. เอกสารประกอบการบรรยาย “การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565, จาก http://doh.hpc.go.th/bs/topicDisplay.php?id=444

Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F&Tsouros AD. Health literacy : the solid facts. WHO Regional Office for Europe;2013.

คณะทำงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น. โครงการการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.ขอนแก่น; 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. ลงทะเบียน กิจกรรม“สาสุข อุ่นใจ”. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,จาก https://sasukoonchai. anamai.moph. go.th/

กองส่งเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. ร่วมประเมิน กิจกรรม“ สาสุขอุ่นใจ”. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,จากเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ “สาสุขอุ่นใจ”ประจำปีงบประมาณ 2565 (moph.go.th)

วิมล โรมา และคณะ. หลักการขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (สขรส). นนทบุรี;2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. ผลการทดสอบเครื่องมือองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในกิจกรรม“สาสุข อุ่นใจ” ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2565,จาก https://www.facebook.com/groups/ thailandhealthliteracy

กองส่งเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. เครื่องมือประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในกิจกรรม “สาสุขอุ่นใจ”. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565, จากhttps://sasukoonchai.anamai. moph.go.th /status.php

HealthWest Partnership & Inner North West PCP. Make it Easy: A Handbook for Becoming a Health Literate Organisation. 2019

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-08-2022