สู้ด้วยกายใจ สู้ภัยโควิด-19

ผู้แต่ง

  • เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้ต่อสู้กับโรคระบาดใหม่  รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรค(ศปก)ทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันโรค กำหนดมาตรการทางสาธารณสุขเข้มข้นขึ้นตามลำดับ จนถึงประกาศใช้พรบ.ฉุกเฉิน และมาตรการ Lockdown กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ออกคำแนะนำ / แนวทาง / วิธีปฏิบัติทางสาธารณสุข แก่ประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากรัฐบาล เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้ความร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ทุกภารกิจได้ดำเนินไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ทั้งในด้านการให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้บริการรักษาผู้ป่วย และฟื้นฟูสภาพให้หายเป็นปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-01-2021