สภาวะโรคฟันผุ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี ในโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้แต่ง

  • จุฑามณี ทิมา

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะโรคฟันผุ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี ในโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ กรณีไม่ทราบจำนวนประชากร ได้จำนวน 248 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ spearman rank correlation coefficient

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ53.3 มีน้ำหนักระหว่าง 40-49 กิโลกรัม ร้อยละ 31.9 มีส่วนสูงระหว่าง 150-159 เซนติเมตร ร้อยละ 44.4 พบสภาวะโรคฟันแท้ผุ พบว่า มีค่าเฉลี่ยฟันผุ 2.54 ซี่ (S.D.=1.50) และอุดฟัน 2.00 ซี่ (S.D.=1.02) มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคฟันแท้ผุอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 98.8 มีค่ามัธยฐานของทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่ค่อนข้างสูง แต่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาวะโรคฟันแท้ผุ อยู่ในระดับต่ำมาก (r=0.13, p<0.05) ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดการเกิดโรคฟันแท้ผุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-07-2020