เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2(พฤษภาคม 67 - สิงหาคม 67) และแจ้งค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (สำหรับผู้นิพนธ์คนที่ 1 ที่เป็นบุคคลภายนอกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)

15-01-2024

วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยินดีรับบทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles) โดยบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (สำหรับผู้นิพนธ์คนที่ 1 ที่เป็นบุคคลภายนอกศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น) โดยการชำระค่าธรรมเนียมจะอยู่ในขั้นตอนหลังจากที่ผู้นิพนธ์ submission ในระบบเรียบร้อย และบรรณาธิการประเมินคุณภาพของบทความที่จะตีพิมพ์และบทความเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร สามารถส่งบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้

สามารถดาวน์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาการตีพิมพ์บทความ ตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://docs.google.com/document/d/1DbDVz71sCSgf2If4HXODbI43XVGZQ0MQ/edit?usp=drive_link&ouid=118031079289032301799&rtpof=true&sd=true