แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการยา: การยึดมั่นในแนวปฏิบัติของพยาบาล Nurses’ Adherence to Medication Administration Practice at Indonesian Public Hospitals

Main Article Content

Ngatoiatu Rohmani
มาริสา ไกรฤกษ์

Abstract

บทคัดย่อ
การบริหารยาเป็นงานส่วนใหญ่ที่พยาบาลปฏิบัติการ จำเป็นต้องใช้ทักษะ เทคนิค และความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การปฏิบัติการใหย้ าของพยาบาลตามหลักการบริหารยา 6 โดยกลุม่ ตัวอยา่ งของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปน็ พยาบาลจำนวน123 คน สุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาล 4 แห่ง ในยอกยากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการบริหารยาเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ พัฒนาโดยผู้วิจัยผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลจำนวน 123 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 34 ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงานเฉลี่ยมากกว่า 6 ปี โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ 78.1 ทำตามขั้นตอน“รูปแบบของการตรวจสอบยา” ในขณะเดียวกันจากผลการวิจัย พบว่าพยาบาลที่ให้ยาผู้ป่วยเป็นผู้เตรียมยาให้ผู้ป่วยด้วยตนเองเพียงรอ้ ยละ 8.9 และพยาบาลมากกวา่ รอ้ ยละ 50 มีการตรวจสอบความถูกตอ้ งของผูที้่จะรับยา และความถูกตอ้ งของการบันทึกการให้ยาข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พยาบาลควรปฏิบัติการบริหารยาตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องโดยเฉพาะการให้ยาแก่ผู้ป่วยโดยการเตรียมยาด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

Abstract
Medication administration is a common nursing task which requires skills, techniques, and knowledge to ensure patient safty. The aim of this descriptive study was to explore nurses’ adherence to foundation of medication administration (6 Rights). The study sample of 123 nurses was randomly recruited from four public hospitals in Yogyakarta, Indonesia. Data were collected by using a 5-point Likert scale questionnaire developed by the researcher. Mean age of participants was 34 years. The majority of participants was female, earned
diploma degree, and had working experiences more than six years. Most of the participants (78.1%) were able to follow a medication checkup procedure. The lowest score of adherence behaviors was related to “administer medications if only prepared by self” in which only 8.9% of participants always followed this item. More than 50% of nurses identified patients before giving medications and checking the accuracy of nursing documentation. The recommendation from this study is that nurses should follow the guideline of medication administration,especially administering medications only if they are prepared by the nurse herself to ensure patient safety.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles