การพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน Nursing Care for Recovery after Urgent Abdominal Surgery in Older Persons

Main Article Content

สาวิตรี สมมงคล
วสันต์ เจริญสินทรัพย์
มยุรี ลี่ทองอิน
วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์

Abstract

บทนำ
ถึงแม้ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ส่งผลให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่ด้วย
การเจ็บปว่ ยในผูสู้งอายุมักแสดงอาการที่ไมต่ รงไปตรงมาสง่ ผลใหก้ ารตรวจคัดกรอง การประเมินหรือวินิจฉัยทำไดย้ าก และไดรั้บการรักษาเมื่ออาการมีความรุนแรง1 พบวา่ ผูสู้งอายุที่มีพยาธิสภาพในชอ่ งทอ้ งและเขา้ รับการรักษาดว้ ยวิธีผา่ ตัดนั้น มีแนวโน้มที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วนเพิ่มขึ้น2,3 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสูงอายุ ร่วมกับปัจจัยภายนอกส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ความวิตกกังวล การพึ่งพาผู้อื่น ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น2,4 อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวนี้ สามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ดว้ ยการฟนื้ ฟูสภาพหลังผา่ ตัด ดังนั้นการทำความเขา้ ใจเกี่ยวกับแนวคิดของการฟนื้ ฟูสภาพหลังผา่ ตัดชอ่ งทอ้ งแบบเรง่ ดว่ นโดยเฉพาะผู้สูงอายุในแง่มุมของความหมาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการพยาบาลจะช่วยเป็นแนวทางในการพยาบาลเพื่อให้การฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles