ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น Health Profile of Older Persons’ Health Care in Khon Kaen Hospital

Main Article Content

มยุรี มยุรี ลี่ทองอิน
เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
ลัดดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาภาพสุขภาพของผูสู้งอายุที่เขา้ รับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแกน่ จำนวน 318 ราย
จากการสุม่ ตัวอยา่ งแบบแบง่ ชั้นอยา่ งเปน็ สัดสว่ น เก็บรวบรวมขอ้ มูลภาพสุขภาพประกอบดว้ ย ขอ้ มูลทั่วไป สุขภาพ กาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคมและความสามารถเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุตอนต้นอายุ 60-69 ปี ได้รับการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากที่สุด
ปจั จุบันรับรูสุ้ขภาพตนเองระดับปานกลาง อาการผิดปกติที่พบมากที่สุดกอ่ นมาคือ อาการปวด ปญั หาสำคัญอันดับ
แรกในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคือ การมองเห็น อย่างไรก็ตามพฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบ
บุหรี่ มีภาวะซึมเศรา้ ระดับปกติ แตมี่ความเสี่ยงตอ่ ภาวะสมองเสื่อม มีบุตรเปน็ ผูดู้แลหลักเมื่อเจ็บปว่ ยและสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

The objective of the study is to examine health profiles of older persons’ health care in Khon Kaen Hospital. There are 318 participants derived from proportional stratified random sampling. Demographic data, physical health, mental health, social health, and functional ability were evaluated. The data were analyzed by using descriptive statistics. The results of the study revealed that the majority was young old (aged 60-69 years old), diagnosed with diseases related to musculoskeletal system and connective tissue, and perceived their health status as moderate. In addition, pain is the most commonly abnormal symptom
found before coming to hospital and the most common problem in the past six months was visual impairment. However, older people reported no alcohol drinking and no smoking as their most popular health behaviors. Moreover, their depression level was normal but likely to be at risk of dementia. Most could participate in their basic daily living independently and reported their children as primary caregivers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles