ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล Selected Factors Affecting Care for Children with Acyanotic Congenital Heart Disease by Caregivers

Main Article Content

สันติ ยุทธยง
วิไล เกิดผล

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อ ศึกษาความสัมพันธร์ ะหวา่ งความรู ้ และการรับรูภ้ าวะสุขภาพเด็ก
กับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปีที่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด ไม่เขียว จำนวน 58 รายที่พาเด็กมาติดตามการรักษา ณ แผนก
ผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความรู้เรื่อง
โรค การรักษา และการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว 3) แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพเด็ก
ของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว และ 4) แบบสอบถามการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ชนิดไมเ่ ขียวของผูดู้แล มีคา่ ความเชื่อมั่นเทา่ กับ .96, .84 และ .84 ตามลำดับ วิเคราะหข์ อ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัยพบวา่ ความรูเ้ รื่องโรคของผูดู้แลโดยรวมมีความสัมพันธท์ างบวกกับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .357, p <.01) และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ดูแล
ไม่มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล (p > .05)
ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ความรู้เรื่องโรคมีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการ
แตก่ ำเนิดชนิดไมเ่ ขียวของผูดู้แล ดังนั้นจึงควรสง่ เสริมใหผู้ดู้แลมีความรูเ้ พิ่มขึ้นเกี่ยวกับโรค การรักษา และการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแตก่ ำเนิดชนิดไมเ่ ขียว เพื่อใหผู้ดู้แลใหก้ ารดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแตก่ ำเนิดชนิดไมเ่ ขียวไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ

This descriptive correlation study aimed to examine the relationships between knowledge,
caregiver’s child health perception and care for children with acyanotic congenital heart disease by caregivers. Sample included 58 caregivers of children with acyanotic congenital heart disease aged from birth to six years old, who were on the follow-up appointment at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. Data were collected in April 2016. Research instrument were questionnaires composed of four parts; 1) personal information, 2) knowledge of the disease and treatment of children with acyanotic congenital heart disease, 3) caregiver’s child health perception and 4) care for children with acyanotic congenital heart disease by the caregivers. Their reliability were .96, .84 and .84, respectively. Data were analyzed by using frequency, per cent, mean, standard deviation, and Spearman’s rank correlation. Results re vealed that There was a positively significant correlation between the knowledge and care for children with acyanotic congenital heart disease reported by caregivers (r = .357, p < 01). However, there was not significant correlation between caregiver’s child health perception and care for children with acyanotic congenital heart disease (p> .05) These finding indicate that knowledge of caregivers was positively related with the care for children with acyanotic congenital heart. Therefore, caregivers’ knowledge should be promoted to increasing in the disease, treatment and caring for children with acyanotic congenital heart. Consequently, caregivers could effectively provide care for children with acyanotic congenital heart disease.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles