ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม Eff ects of Supportive Mechanical Ventilator Weaning Program among Critically Ill Medical Patients

Main Article Content

Ekkarat Tongtem
Wasana Ruaisungnoen
Donwiwat Saensom

Abstract

กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมในผู้ป่วยวิกฤตมีความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยหย่าเครื่องได้สำเร็จ หลักฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการหย่าเครื่องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Bird’s respirator มีค่อนข้างจำกัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความสำเร็จในการหย่าเครื่องในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมซึ่งพัฒนาโปรแกรมขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Bird’s respirator ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 44 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองที่ได้รับการพยาบาลตามโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ กลุ่มละ 22 คน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ มีค่าสัดส่วน
ความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจมากเป็น 3.86 เท่าของกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ (RR = 3.86, 95% Confi dent Interval [CI] 1.09, 13.66) สรุปผลการวิจัยได้ว่า โปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจชนิดฺ Bird’s respirator ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles