ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง Eff ectiveness of a Praying Therapy for Blood Pressure Control of Hypertensive Patients

Authors

  • Supap Imoun
  • Thapanawong Mitsungnern
  • Panor Techa-atik

Keywords:

ความดันโลหิตสูง การสวดมนต์บำบัด

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการสวดมนต์ และแนวโน้มความดันโลหิตที่ลดลง ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวิกฤต ที่มารับการรักษาในคลินิกความดันโลหิตสูงวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้ป่วยที่เคยมีภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต รับประทานยาสมํ่าเสมอ 3 เดือน ไม่มีการปรับยา อายุ 40-80 ปีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่อิสระต่อกัน 30 คน เครื่องมือ คือ หนังสือสวดมนต์ ซีดีเสียงสวดมนต์เป็นทำนอง สมุดบันทึกความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต ให้สวดมนต์ก่อนนอนพร้อมเปิดซีดีเสียงสวดมนต์นาน 1 เดือน บันทึกการสวดมนต์และความดันโลหิตในสมุดบันทึก วิเคราะห์ความดันโลหิตก่อนและหลังการสวดมนต์ใช้การทดสอบที และแนวโน้มความดันโลหิตที่ลดลงหาค่าเฉลี่ย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Imoun S, Mitsungnern T, Techa-atik P. ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง Eff ectiveness of a Praying Therapy for Blood Pressure Control of Hypertensive Patients. J Nurs Healthc [Internet]. 2015 Sep. 10 [cited 2022 Oct. 3];33(2):44-53. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/39482