ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับ การวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกขณะตั้งครรภ์Predictive Factors of Anxiety in Women with First Diagnosed Gestational Diabetes Mellitus

Main Article Content

Amornrat Phalasri
Wanna Phahuwatanakorn
Ameporn Ratinthorn

Abstract

การวิจัยเชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของอายุ ความรู้เรื่องเบาหวาน
ในขณะตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และการสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จำนวน 100 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล2) ความวิตกกังวลขณะเผชิญ 3) ความรู้เรื่องเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ 4) ความรู้สึกไม่แน่นอนและ 5) การสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติพหุคูณถดถอย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles