ความท้าทายของพยาบาลไทยสู่ประชาคมอาเซียน Challenges for Thai Nurses in AEC Era

Authors

  • Somjit Daenseekaew

Abstract

ประชาคมอาเซียนกำลังก่อตัวขึ้นเพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และ สันติภาพของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ดินแดนอุษาคเนย์ ซึ่งแม้จะมีอาณาเขตใกล้กันแต่ก็มีความต่างทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม การติดต่อเชื่อมโยงกันของประชากรส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ทั้งที่เอื้อให้เกิดสุขภาพดีและการเจ็บป่วย จึงถือเป็นโอกาสที่ท้าทายผู้ให้บริการสุขภาพในการพัฒนาการดูแลให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชากรที่ต่างเชื้อชาติ ต่างบริบทสังคมวัฒนธรรม ศาสนาและภาษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Daenseekaew S. ความท้าทายของพยาบาลไทยสู่ประชาคมอาเซียน Challenges for Thai Nurses in AEC Era. J Nurs Healthc [Internet]. 2015 Sep. 10 [cited 2023 Feb. 5];33(2):6-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/39477