ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนาExperiences of Farmers in Preventing Illness Related to Rice Growing and Harvesting

Authors

  • Somjit Daenseekaew
  • Ratdawan Klungklang
  • Kesinee Saranritichai

Keywords:

วิถีชีวิตชาวนา การเจ็บป่วยของชาวนา การป้องการการเจ็บป่วยจากทำนา

Abstract

รายงานวิจัยนี้เป็นผลการวิเคราะห์ชุมชน ในระยะแรกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษา
สถานการณ์การเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย และประสบการณ์การป้องกันการเจ็บป่วยของชาวนาในหนึ่งตำบลของจังหวัดขอนแก่น ที่มีคลองชลประทานไหลผ่านและชาวนาทำนาปีละ 2 ครั้งโดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการทำงานของชาวนา และการจัดเวทีให้ชาวนาได้แลกเปลี่ยนวิเคราะห์ประสบการณ์ และผู้วิจัยได้นำผลการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมในช่วงแรกของการทำวิจัย จากชาวนา280 คน มานำเสนอให้ผู้ร่วมวิจัย 105 คน ได้แก่ ชาวนา ผู้นำชุมชน และองค์กรภาครัฐ ได้สะท้อนคิดและสรุปประเด็นปัญหาการเจ็บป่วยรวมถึงแนวปฏิบัติที่ได้พัฒนาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Daenseekaew S, Klungklang R, Saranritichai K. ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนาExperiences of Farmers in Preventing Illness Related to Rice Growing and Harvesting. J Nurs Healthc [Internet]. 2015 May 27 [cited 2022 Dec. 7];33(1):134-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/36097