ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนาExperiences of Farmers in Preventing Illness Related to Rice Growing and Harvesting

Main Article Content

Somjit Daenseekaew
Ratdawan Klungklang
Kesinee Saranritichai

Abstract

รายงานวิจัยนี้เป็นผลการวิเคราะห์ชุมชน ในระยะแรกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษา
สถานการณ์การเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำนา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย และประสบการณ์การป้องกันการเจ็บป่วยของชาวนาในหนึ่งตำบลของจังหวัดขอนแก่น ที่มีคลองชลประทานไหลผ่านและชาวนาทำนาปีละ 2 ครั้งโดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการทำงานของชาวนา และการจัดเวทีให้ชาวนาได้แลกเปลี่ยนวิเคราะห์ประสบการณ์ และผู้วิจัยได้นำผลการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมในช่วงแรกของการทำวิจัย จากชาวนา280 คน มานำเสนอให้ผู้ร่วมวิจัย 105 คน ได้แก่ ชาวนา ผู้นำชุมชน และองค์กรภาครัฐ ได้สะท้อนคิดและสรุปประเด็นปัญหาการเจ็บป่วยรวมถึงแนวปฏิบัติที่ได้พัฒนาเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles