อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์ กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตIncidence and Risk Factors of Catheter Associated Urinary Tract Infection among Kidney Transplant Recipients

  • Ubonrat Toimamueang
  • Ekkarin Chotikawanich
  • Kaewjai Thepsuthammarat
  • Siriluck Anunnatsiri
  • Vayune Vajanaopath
Keywords: อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยปลูก ถ่ายไต

Abstract

การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นปัญหาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อนซึ่งมีผลกระทบต่อไตที่ปลูกถ่ายและคุกคามชีวิตของผู้ป่วย การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยศึกษาเชิงวิเคราะห์ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและคำนวณกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 398 ราย แต่มีจำนวน 281 ราย ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม stata โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะด้วยวิธี Cox proportional hazard model กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 อธิบายอิทธิพลของแต่ละปัจจัยด้วย univariate analysis และ multivariate analysis โดยใช้ค่าสัดส่วนฮาร์ซาด (harzard ratio: HR) และ adjusted harzard ratio (AHR)

Downloads

Download data is not yet available.