ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ The effectiveness of self-management program on antiretroviral adherence and health indicators in HIV/AIDS patient

Authors

  • วรรณ์นิภา แสนสุภา
  • บำเพ็ญจิต แสงชาติ

Keywords:

การจัดการตนเอง, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์, ดัชนีชี้วัดด้านสุภาพ Self-management, HIV/AIDS patient, Medication adherence, Health indicators

Abstract

This quasi-experimental research was to examine the effectiveness of self-management program on antiretroviral adherence and health indicators in  HIV/AIDS patient with HIV/AIDS patient at Nakea Hospital, Nakhon Phanom Province. The conceptual model used in this study was Kanfer’s self-management model. Thirty participants were purposively selected and match pairs assigned to the experimental and control group, 15 in each group. The experimental group received the self-management program, while those in the control group received routine nursing.The period of study was six mouth.

The results showed that

1) In the experimental group after receiving the program the mean adherence score was significantly higher than before (t = 16.23, P <0.05), CD4 level was significantly higher than before (t = 2.80, P <0.05), and BMI was significantly higher than before (t = 2.73, P. <0.05).

2) After receiving program the mean adherence score was higher in the experimental

group than in the control group (t = 10.85, P <0.05), CD4 level was higher in the experimental

group than in the control group (t = 1.94, P <0.05), and BMI was higher in the experimental group than in the control group (t. = 1.94, P <0.05).

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสง์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนรพนม โดยนำแนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอร์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์น้อยกว่าร้อยละ 95 มีอายุตั้งแต่ 15 -60 ปี จำนวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด และมีการจับคู่ให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคู่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุด  เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน มีระยะเวลาการดำเนินโปรแกรม 24 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า

1.                ในกลุ่มทดลองหลังสิ้นสุดโปรแกรมมีความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์, ระดับ CD4 และค่าดัชนีมวลกาย เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2.                เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมกลุ่มทดลองมีความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์, ระดับ CD4, และค่าดัชนีมวลกาย เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แสนสุภา ว, แสงชาติ บ. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ The effectiveness of self-management program on antiretroviral adherence and health indicators in HIV/AIDS patient. J Nurs Healthc [Internet]. 2013 Feb. 11 [cited 2023 Jun. 1];30(3):58-67. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/3365