การรับรู้เพศวิถีรักเพศเดียวกันของวัยรุ่นชาย Perception of Homosexuality in Adolescent Males

Main Article Content

นริสา วงศ์พนารักษ์
จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการรับรู้เพศวิถีรักเพศเดียวกันของวัยรุ่นชายรักเพศเดียวกัน จำนวน 11 คน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบ 2 ประเด็นคือ 1) การพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีรักเพศเดียวกัน ซึ่งเป็น  3  กระบวนการที่ต่อเนื่อง คือ การเกิดความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น เกิดการสงสัยและคิดว่าตนเองอาจจะเป็นชายรักเพศเดียวกัน และเกิดการยอมรับว่าตนเองเป็นชายรักเพศเดียวกัน เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งวัยรุ่นตอนปลายจึงยอมรับและเปิดเผยตนเองกับบุคคลใกล้ชิดและเข้าสู่การเข้าหาสังคมรักเพศเดียวกัน และ 2) พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชายรักเพศเดียวกัน มีความสนใจและดึงดูดใจทางเพศกับเพศเดียวกันและคบหากันเป็นคู่รัก วัยรุ่นชายรักเพศเดียวกันบางคนมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเองโดยไม่ป้องกัน คือไม่ใช้ถุงยางอนามัย  เพราะมีความไว้วางใจคู่ของตนเอง  ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่สำคัญของกลุ่มชายรักเพศเดียวกัน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ วัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ ข้อมูลที่จำเป็นและการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

The purpose of this qualitative research was to study the perception of homosexuality in adolescent males. In-depth interviews with key informants were used in data collections. 11 homosexuality adolescent males from Mahasarakham province were participated in this study. Data were analyzed by the content analysis.

The findings of this study showed that 1) the development of homosexual identity and homosexuality; this process consisting of three continuous stages, feeling differ from the others men, thinking about possibility being homosexual, and accepting themselves as a homosexual. The homosexual identity development has begun since they were childhood until their late adolescences. Then, they will disclosure to others and homosexual society. 2) the sexual behaviors; gay youths establish their  unsafe- relationship with same-sex partner, and some of them had a high risk to HIV infection because their unsafe sex intercourse and no condom because of trusting each other. Therefore, the sexual health promotions ,  in-depth information, counseling are needed as a recommendation from this research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles