ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข(Factors Influencing Work Effectiveness of Nurses in Emergency Units in Community Hospitals, District 12, Ministry of Public Health)

Main Article Content

Pranomwan Ketsanchai
Wiphaporn Vorahan

Abstract

The purpose of this study was to correlation research and investigate factors influencing work effectivenessof nurses in emergency units in community hospitals based in district 12, ministry of public health. The studysample comprised of 395 individuals. A five – point The questionnaires scale of stationeries were approved forcontent validity by experts. Cronbach’s alpha coefficient was used to test their reliabilities performance-basedmanagement of head nurse, job characteristic, teamwork and work effectiveness (.97; .96; .98 and .96,respectively). Questionnaires were completed by 371 respondents with a 93.96% response rate.Study results were as follows; the work effectiveness of nurses in emergency units in community hospitals,district 12, was at a high level ( = 4.29, S.D.= 0.44). What’s more factors influencing performance-basedmanagement of head nurse, job characteristic and teamwork had statistically significant moderate positivecorrelations with work effectiveness (p-valve<.01). Factors which could significantly work effectiveness of nursesin emergency units in community hospitals, district 12, ministry of public health were job characteristic (skillvariety and autonomy) and teamwork (continuous breakthrough and coordination). These predictors explainedthe total 54.2 percent.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles