ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการลดอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันระยะการรักษาแบบเข้มข้น Effects of Exercise Program on Reducing Fatigue in School Age Children Patients With Acute Lymphoblastic Leukemia in Consolida

Main Article Content

สุพิศตรา พรหมกูล
ชลิดา ธนัฐธีรกุล

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการลดอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันระยะการรักษาแบบเข้มข้น ที่เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่นและต่อเนื่องไปที่บ้าน ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป โปรแกรมการออกกำลังกาย คู่มือและสมุดบันทึกการเดินออกกำลังกาย แบบสอบถามเพื่อประเมินอาการเหนื่อยล้าของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งตามการรับรู้ของเด็กและตามการรับรู้ของผู้ปกครองค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 และ 0.91 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Friedman test และWilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยอาการเหนื่อยล้าตามการรับรู้ของเด็กและตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ก่อนการทดลอง หลังได้รับยาเคมีบำบัดวันที่ 2, 8, 10 และ 28 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05 และp< .001 ตามลำดับ)

 This quasi-experimental research aimed to study the effects of exercise program on reducing fatigue in school age children patients with acute lymphoblastic leukemia in consolidation phase at children’s chemotherapy ward, KhonKaen Hospital and continuing home care between October, 2013 to March, 2014.  The instruments of this study were comprised of personal data questionnaires, exercise program, handbook for the exercise, handout for recording the exercise and fatigue questionnaires in patient according to child’s perception and according to parent’s perception were reliability at 0.75 and 0.91. The data were analyzed by using descriptive Friedman test and Wilcoxon Signed Ranks Test . Result  Mean of fatigue in patient according to child’s perception and according to parents’ perception before experimental, after receiving chemotherapy day 2, 8, 10 and 28 was different with significant (p < .05, p < .001)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles