คุณภาพชีวิตและอาการหลังได้รับบาดเจ็บศีรษะในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Quality of Life and Symtoms Among Adults afterMild Traumatic Brain Injury in Maharat Nakhonratchasima Hospital)

Main Article Content

วันเพ็ญ บูรณวานิช
พรเทพ แพรขาว

Abstract

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและอาการหลังได้รับบาดเจ็บศีรษะในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย ภายหลังมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ 4 สัปดาห์ จำนวน 177 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบบันทึกอาการที่พบภายหลังได้รับบาดเจ็บศีรษะ ส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย ของเฟอร์แรนส์และพาวเวอร์ส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.90 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในรายด้านพบว่าด้านที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดคือ ด้านครอบครัว โดยที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.21 ส่วนด้านที่มีคุณภาพชีวิตต่ำที่สุดคือ ด้านจิต-วิญญาณโดยที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.97 ผลการวิจัยสะท้อนถึงอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยภายหลังได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อยอาจเชื่อมโยงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles