ผลลัพธ์ของการเตรียมผู้เข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ที่รับประทานยาระบาย 2 สูตร ต่อความสะอาดของลำไส้ใหญ่

ผู้แต่ง

  • กันร์ติชา เขียดน้อย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ชุมพล พีระทิพยมงคล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การเตรียมลำไส้ใหญ่, ยาระบาย , ความสะอาดของลำไส้ใหญ่, การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความสะอาดของลำไส้ใหญ่ในผู้เข้ารับการส่องกล้อง ที่ได้รับคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และยาระบาย 2 สูตร ใช้ โดนาบีเดียน เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ แผนกผู้ป่วยนอกซึ่งนัดหมายล่วงหน้า จำนวน 90 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 45 ราย โดยแบ่งตามสูตร คือ กลุ่มที่ได้รับยาระบาย Polyethylene glycol และกลุ่มที่ได้รับยาระบาย Sodium picosulfate ร่วมกับยาระบาย Senna glycosides พร้อมทั้งการสวนอุจจาระก่อนการส่องกล้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบบันทึก ความสะอาดของลำไส้ใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย แสดงค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสะอาดของลำไส้ใหญ่ที่ประเมินหลังการส่องกล้องลำไส้ที่ได้รับยาระบาย 2 สูตร โดยสถิติ Independent t-test        

            ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับระบายชนิด PEG มีความสะอาดของลำไส้ใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 48.90 แต่ยังพบความสะอาดของลำไส้ใหญ่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 11.10 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับระบายชนิด Sodium picosulfate ร่วมกับยาระบาย Senna glycosides พร้อมทั้งการสวนอุจจาระก่อนการส่องกล้อง ร้อยละ 84.44 มีความสะอาดของลำไส้ใหญ่อยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสะอาดของลำใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับระบายชนิด PEG  มีค่าเฉลี่ยความสะอาดของลำไส้ในสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาระบายชนิด Sodium picosulfate ร่วมกับยาระบาย Senna glycosides พร้อมทั้งการสวนอุจจาระก่อนการส่องกล้องอย่างมีนัยทางสถิติ (p<.001)

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. Colorectal cancer. [Internet]. 2020 [cited 2020 Dec 12]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

International Agency of Research on Cancer. Cancer today. [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 25]. Available from: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/10_8_9-Colorectum-fact-sheet.pdf

National Cancer Institute. Hospital-Base cancer registry 2021. Bangkok: National Cancer Institute Department of Medical Services Ministry of Public Health Thailand; 2021. (in Thai)

Guo X, Yang Z, Zhao L, Leung F, Luo H, Kang X, et al. Enhanced instructions improve the quality of bowel preparation for colonoscopy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Gastrointest Endosc. 2017;85(1):90-7.

Sharma P, Burke CA, Johnson DA, Cash BD. The importance of colonoscopy bowel preparation for the detection of colorectal lesions and colorectal cancer prevention. Endosc Int Open. 2020;8(5):E673-83.

Kanokwanwimol A. Colorectal cancer screening. In: Saiphoklang N, Pongcharoen P, Bhanthumkol P, Lolekha P, editors. Geriatric medicine. Bangkok: Bangkok Wetchasan; 2018.P. 256-76. (in Thai)

Tomaszewski M, Sanders D, Enns R, Gentile L, Cowie S, Nash C, et al. Risks associated with colonoscopy in a population-based colon screening program: An observational cohort study. Can Med Assoc J Open. 2021;9(4): E940-7.

Archer T, Shirazi-Nejad AR, Al-Rifaie A, Corfe MB, Riley S, Thoufeeq M. Is it time we split bowel preparation for all colonoscopies? Outcomes from a national survey of bowel preparation practice in the UK. BMJ Open Gastro. 2021;8:1-7.

Baisawet P, Srithong C, Hannarong T. Effect of colon preparation in outpatient before colonoscopy at endoscopic center Surat Thani Hospital. Journal of Health Research and Innovation. 2021;4(2):40-53. (in Thai)

Fan XP, Zhu Q, Zhou YJ, Ma T, Xia CX, Huang HL. Comparative study of three regimens of bowel preparation before transabdominal ultrasonography of the colon. Ultrasound Med Biol. 2016;42(2)140–5.

Donabedian A. Evaluating the Quality of Medical Care. Milbank Q. 2005; 83(4):691–729.

Yamane T. Statistics: An introductory analysis. New York: Harper & Row; 1973.

Martens P, Bisschops R. Bowel preparation for colonoscopy: Efficacy, tolerability and safety. Acta Gastro-Enterol Belg. 2014;7(7):249–55.

Kaewudom C, Leethong-In M, Piyawattanapong S. Caregivers and quality of bowel preparation of older people before receiving inpatient colonoscopy. Journal of Medicine and Health Sciences. 2021;28(1):28-39.(in Thai)

Pontone S, Palma R, Panetta C, Eberspacher C, Angelini R, Pironi D, et al. A pilot study analyzing a 1-liter polyethylene glycol-based bowel preparation before colonoscopy for selected inpatients. J Dig Dis. 2017;21(1):59-67.

Enestvedt BK, Tofani C, Laine LA, Tierney A, Fennerty MB. 4-liter split-dose polyethylene glycol is superior to other bowel preparations, based on systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012;10(11):1225-31.

Wongtawee S. Cleaning the colon before colonoscopy and rectum. In:Boonpipattanapong T. and Wannawong S. editors. State of the Art:Standard of Care for Colonrectal Cancer. Songkhla: Textbook Production Unit, Faculty of Medicine Prince of Songkhla University;2014.p.89-100.

Khiadnoi K, Pakdevong N, Binhosen V. Knowledge, bowel preparation and bowel cleansing of persons undergoing colonoscopy. Journal of Nursing and Health Care. 2020; 38(4):93-101. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-20