เปรียบเทียบกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • รุ่งนภา ธนูชาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน, การจัดท่านอนคว่ำ, การพยาบาล

บทคัดย่อ

ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันเป็นภาวะวิกฤตที่พบบ่อยของปัญหาทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงการให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การศึกษาครั้งนี้เพื่อนำเสนอเปรียบเทียบกรณีศึกษาและเสนอแนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน จำนวน 2 ราย ที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โดยใช้แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนมาเป็นแนวทางในการประเมินสภาพ กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มีอาการและอาการแสดงของภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันคืออาการหายใจหอบเหนื่อยจากภาวะพร่องออกซิเจนอันมีสาเหตุจากภาวะปอดอักเสบรุนแรง การพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ การดูแลระบบทางเดินหายใจ การดูแลขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ    ให้ได้รับการปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม ร่วมกับการจัดท่านอนคว่ำ การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต การเฝ้าระวังภาวะ ไม่สมดุลย์ของอิเลกโทรไลต์ การให้สารน้ำและโภชนาการ การดูแลด้านจิตใจ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อติดตามผลลัพธ์ทางการพยาบาลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 2 รายมีอาการดีขึ้นในระยะแรก ๆ แต่กรณีศึกษารายที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีโรคร่วมได้มีอาการทรุดลงในภายหลัง อย่างไรก็ตามการดูแลผู้ป่วยภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรงควรนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hashimoto S. Definition of ARDS: Does the Berlin definition fit the clinical entity and predict the outcome. In: Tasaka S, editor. Acute respiratory distress syndrome. Respiratory disease series: Diagnostic tools and disease managements. Singapore: Springer; 2022. P. 3-17.

Máca J, Jor O, Holub M, Sklienka P, Burša F, Burda M, et al. Past and present ARDS mortality rates: A systematic review. Respir Care. 2017;62(1):113–22.

Bellani G, Laffey JG, Pham T, Fan E, Brochard L, Esteban A, et al. Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 50 countries. JAMA. 2016;15(8):788-800.

Sensen B, Braune S, de Heer G, Bein T, Kluge S. Life after ARDS. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2017;112(7):605-11.

Walkey AJ, Summer R, Ho V, Alkana P. Acute respiratory distress syndrome: Epidemiology and management approaches. Clin Epidemiol. 2012;4:159-69.

Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-induced lung injury. N Engl J Med. 2013;369(22):2126-36.

Pookboonmee R. Role of nurses in Thailand 4.0. [Internet]. [cite 2023 Jun 20]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/บทบาทหน้าที่ของพยาบาล; 2019. (In Thai)

Chrisman J, Jordan R, Davis C, Williams W. Exploring evidence-based practice research. Nurs Made Incred Easy. 2014;12(4):8–12.

Medicine intensive care unit Mahasarakham hospital. Annual indicators report 2022. Nakhon Rajchasima: Mahasarakham hospital, Thailand; 2022. (in Thai)

Carpenito LJ. Handbook of Nursing Diagnosis. (16th ed.). United States of America: Jones & Bartlett learning; 2021.

Wunderink RG. Corticosteroids for severe community-acquired pneumonia: Not for everyone. JAMA. 2015;313(7):673–4.

Nipatta P. Acute respiratory distress syndrome (ARDS): An evidence-based management. Buddhachinaraj Medical Journal. 2018;35(1):116-25. (in Thai)

Guerin C, Beuret P, Constantin JM, Bellani G, Garcia-Olivares, P, Roca O. A prospective international observational prevalence study on prone positioning of ARDS patients: the APRONET (ARDS Prone Position Network) study. Intensive care med. 2018;44(1):22–37.

Aimmak B, Nukwen P, Khanacharoen S, Homjeen T. The development of clinical nursing practice guidelines for the prevention of complications from prone position in patients with acute respiratory distress syndrome, Rajavithi hospital. Vajira nursing journal. 2022;24(1):51-66. (in Thai)

Wannakul A. Development of clinical practice guideline for weaning protocol from mechanical ventilator in SICU Phatthalung hospital. Krabi Medical Journal. 2018;1(2):1-11. (in Thai)

Boonmark N. Emergency nursing care in septic sock. J Med Health Sci. 2019;26(1):65-73. (in Thai)

Insook P, Borriboon C. Nurses' role in management of sepsis following surviving sepsis campaign guideline 2021. Nursing journal CMU. 2022;49(2):376-89. (in Thai)

Srivisai T, Onseng V. Septic shock: Challenges of emergency nurse. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 2017;9(2):152-62. (in Thai)

Koontalay A. Malnutritional prevention in clients with critically. In: Kusoom W, editor. Critical care nursing : A holistic approach. 6th ed. Bangkok: Sahaprachapanich; 2017.P.521-4. (in Thai)

Kusoom W, Krongyut S. Psychological impacts on patients with critical illness: Management strategies. Thai Journal of Nursing. 2020;69(3):53-61. (in Thai)

Dechpichai S, Choowong J. The application of Orem’s self-care deficit theory of nursing care in patients with acute respiratory distress syndrome undergoing ventilator therapy: A case study. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province. 2020;3(2):207-12. (in Thai)

Wongsom A, Wattanachai T. Nursing care of pneumonia patients with acute respiratory failure receiving high-flow nasal cannula therapy: A study of 2 cases. Mahasarakham hospital journal. 2021;18(2):123-32. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-06