ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ความรู้ และการจัดการปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ปภาดา น้อยวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
  • สกลสุภา สิงคิบุตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

คำสำคัญ:

ความรอบรู้, ความรู้, การจัดการ, สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ความรู้ การจัดการอาการปัญหาสุขภาพจิต และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ความรู้ และการจัดการอาการปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กลุมตัวอยางเป็นผู้สูงอายุในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 110 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  แบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้า ได้แก่ 1) ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1) เพศชายและเพศหญิง 2) มีสติปัญญาและการรับรู้ปกติ 3) สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทย 4) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เครื่องมือวิจัย   คือ แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต แบบวัดความรู้ และแบบวัดการจัดการปัญหาสุขภาพจิตค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87, 0.90 และ 0.88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนความรู้อยู่ในระดับมากคะแนนการจัดการปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการปัญหาสุขภาพจิตในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ   ทางสถิติ (p < .001) และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์กับการจัดการปัญหาสุขภาพจิตอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติผลการศึกษาสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการวางแผนการส่งเสริมการจัดการปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สกลสุภา สิงคิบุตร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

References

Aldwin MC, Glimer FD. Health, illness and optimal aging: biological and psychosocial perspectives. California: Kate Peterson; 2004.

Khakhuen S, Kongmaha H, Phantong W. Mental health and related factors among older adults. Journal of Health and Nursing Research. 2020;36(3):150-63. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. The situation of Thai older persons in 2020. 1sted. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2020. (in Thai)

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Public knowledge: general psychiatry [Internet]. 2023 [cited 2023 Jun 12]. Available from https://www.rama.mahidol.ac.th/ramamental/ generalknow ledge/general/06062014-0956. (in Thai)

Kaeodumkoeng K. K-shape 5 skills to improve health literacy. Journal of The Health Education Professional Association. 2020;35(2):22-6. (in Thai)

Royal Institute. The Royal Institute Dictionary, 1999. Bangkok: Nanmee Books Publications; 2003 (in Thai)

Yoosamran K, Chanaphant S, Keankarn P. Stress and stress-coping of caregivers for dependent older adults, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. Regional Health Promotion Center 9 Journal. 2022;16(1):1-16. (in Thai)

Boonpichachan P, Panuthai S, Tamdee D. Mental health literacy and psychological well-being among dependent elders. Journal of Nursing, Chiang Mai University. 2022;49(1):186-99. (in Thai)

Kespichayawattana J, Wivatvanit S, Wanwacha C. Health literacy of older persons participating in Senior Clubs and Learning Centers in the Bangkok Metropolitan Region. Journal of Demography. 2020;36(2):40-57. (in Thai)

Kanngooluem S. The influence of protective factors on mental health among community-dwelling older adults [dissertation]. Chonburi: Burapha University; 2020. (in Thai)

Thai-ou K. Stress and coping of caregivers of psychiatric elderly caregivers. Bangkok: Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand; 2015. (in Thai)

Piper SE, Bailey PE, Lam LT, Kneebone II. Predictors of mental health literacy in older people. Arch Gerontol Geriatr. 2018;79:52-6.

Liu YB, Xue LL, Xue HP, Hou P. Health literacy: physical and mental health, and activities of daily living among older Chinese adults in nursing homes. Asia Pac J Public Health. 2018;30(6):592-9.

Hadjimina E, Furnham A. Influence of age and gender on mental health literacy of anxiety disorders. Psychiatry Res. 2017;251:8-13.

Kim YS, Rhee TG, Lee HY, Park BH, Sharratt ML. Mental health literacy as a mediator in use of mental health services among older Korean adults. Int Psychogeriatr. 2017;29(2):269-79.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Lawrence Erlbaum Associates; 1988.

Jorm AF. Mental health literacy: public knowledge and beliefs about mental disorders. Br J Psychiatry. 2000;177(5):396-401.

Thangkratok P, Palacheewa N, Trainattawan W, Boonpradit P. Mental health literacy: concept and application for mental health problem prevention in older adults. Chiang Mai Medical Bulletin. 2020; 59(3):163-72. (in Thai)

Tirakoat S, Polnigongit W. Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness content on the internet among Thai elderly. Journal of Nursing and Health Care. 2018;36(1):72-80. (in Thai)

Duangwanthong T. Learning for elderly. [dissertion]. Bangkok: Sripatum University; 2017. (in Thai)

Klaodee J, Naksuwan S, Sukmaitree J. Factors affecting the life quality of the elderly in Nakhon Si Thammarat Province. Ratchaphruek Journal. 2017;15(1):27-32. (in Thai)

Tonsing KN. A review of mental health literacy in Singapore. Soc Work Health Care. 2018;57:27-47.

Inthavadee S. How is knowledge management important to an organization?. Executive Journal. 2005; 25(1):36-41. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-24