การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ญาภัทร นิยมสัตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • วิรุฬจิตรา อุ่นจางวาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ศรีมนา นิยมค้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

คำสำคัญ: การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน E-Nerd, ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองรูปแบบออนไลน์อีเนิร์ด (E-Nerd) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาล​ศาสตรบัณ​ฑิต ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​ นครราชสีมา จำนวน 63 คน คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มสนทนา จำนวน 10 คน และกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 53 คน โดยกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จำนวน 9 คน ขั้นทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จำนวน 18 คน และขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) แนวคำถามการสนทนากลุ่มเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล 2) บทเรียนในเว็บไซต์ E-Nerd จำนวน 5 บท ประกอบด้วย การทักทายและอำลา การซักประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการพยาบาลตามสถานการณ์ทางคลินิก ที่หลากหลาย และ 3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและค่าสถิติทดสอบที

ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลในเว็บไซต์ E-Nerd  มีค่าประสิทธิภาพของสื่อซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.47 และค่าเฉลี่ยทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น    เว็บไซต์ E-Nerd จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมอย่างมากต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Somsap Y, Varee A. Thai Nurse Brand in 21st Century: Challenges for nursing profession. Songklanagarind Journal of Nursing. 2019;39(3):169-78. (in Thai)

Nurhidayat E. Healthcare language program (HELP) to enhance students’ English proficiency for nursing academy toward ASEAN community. Res Innov Lang Learn J. 2018;1(1):9-16.

Kotchasit S, Intrasuta C, Suwanphruet T. Management of English language learning for learners in yhe age of THAILAND 4.0. Valayalongkorn Journal (Humanities and Social Science). 2017;7(2):175-86 (in Thai)

Yomyao A. The essential English skills using problem for professional nurses working in the medium and the large hospitals in Chiang Rai province. Apheit Humanities and Social Sciences Journal. 2017;23(2):56–66. (in Thai)

Turner K, Jermworapipat S, Suwanachat S. A follow up study of nursing competence of nurses graduated in academic Year BE 2545 from Bachelor of Nursing Science Program revised in BE 2537, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok: a research reports. Bangkok: Boromarajonani College of Nursing, Thailand; 2004. (in Thai)

Ritthirat N, Chiramanee T. Problems and obstacles to developing English speaking skill of Thai university students. Proceedings of the Graduate Research Conference 2014; 2014 March 28; Khon Kaen University, Khon Kaen: Khon Kaen University, Thailand; 2014. p. 2839-48. (in Thai)

Noviana I, Nahariani P, Rosmaharani S. “The Problems faced in learning English for nursing of students in STIKes Pemkab Jombang” in Selection and Peer-review under the responsibility of the ICHT Conference Committee, KnE Life Sciences 2019; 535–41.

Pongpanich N. A study of problems in English speaking in speech communication of management sciences students, Kasetsart University, Sriracha Campus: October 2007 to September 2008. Journal of Studies in the Field of Humanities. 2011;18(1):85-97. (in Thai)

Suphasirikitjaroen J, Booncharoenphon B. Factors attracting foreign patients to medical service in Thai private hospitals. Research and Development Journal, Loei Rajabhat University. 2015;10(32):114-23. (in Thai)

Anupunpisit V, Suwandee S, Wetcharungsri P, Sukjaroen N. Foresight of Thai nurses in ASEAN economic community. Journal of The Police Nurses. 2016;8(2):119-28. (in Thai)

Guttman, M. S. Increasing the linguistic competence of the nurse with limited English proficiency. J Contin Educ Nurs. 2004;35(6):264-9.

Chooma T. The development of English for speaking communicative competency with communicative strategies. Mahachula Academic Journal. 2017;3(1):125-37. (in Thai)

Phoomjit P, Lieungnapar A. The development of English listening skills from Applications. Proceeding of The National Academic Conference on Humanities and Social Sciences: Suan Sunandha Rajabhat University. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand; 2019:550-61. (in Thai)

Soranastaporn S, Siritarungsri B, Tubtheing B, Maprangwan S. Language learning strategies for reading English articles employed by graduate students. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 2013;5(1):17-32. (in Thai)

Jubbari Y, Nurliah R. Needs analysis in English for Specific Purposes (ESP) for nursing students. Education, Language, Culture Journal. 2022;2(1):80-6.

Khamwong W, Turner K. Effects of participatory learning on learning achievement and satisfaction of nursing students of Boromaraionani College of Nursing, Chang Wat Nonthaburi. Journal of Health Science Research. 2007;1(1):28-37. (in Thai)

Yodchai K, Thasaneesuwan S, Kritpracha C. Perceived English competency and satisfaction of integrating English language into undergraduate nursing courses for fourth year nursing students, Prince of Songkla University. Christian University Journal. 2020;26(4):14-28. (in Thai)

Chaisuwanarak J, Danwiwat U. Enhancing nursing students’ clinical English speaking ability. Silpakorn Educational Research Journal. 2011;2(2):318-30. (in Thai)

Soonsinpai T. Reconsidering Thailand’s English education. Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal. 2020;9(1):86-97. (in Thai)

Mingsiritham K. Self-directed Learning on web-based Learning. Journal of Education Khon Kaen University. 2009;32(1):6-13. (in Thai)

Shounchupon A. Concept of self-directed learning with education management. Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University. 2015;9(1):213-21. (in Thai)

Gagne RM, Briggs LJ. Principles of instructional design. Holt. Rinehart & Winston; 1974.

Trilling B, Fadel C. 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco. John Wiley & Sons; 2009.

Brahmawong C. Developmental testing of media and instructional package. Silpakorn Educational Research Journal. 2013;5(1):7-20. (in Thai)

Kidhathong S, Tonkuriman A. Effectiveness of using multimedia as co-teaching on nursing students’ knowledge and skills in therapeutic relationships and communication. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2022;32(1):14-26. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-13