Anxiety in Patients Undergoing Brain Tumor: Nursing Management

  • Wanisa phasatanung Khon Kaen University
  • Niphatcha Puthikhamin คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Sarinrut Juntapim คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

บทความนี้นำเสนอความหมาย อาการ สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดของโรคเนื้องอกสมอง รวมทั้งบทบาทและการจัดการทางการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดของโรคเนื้องอกสมองซึ่งความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (State Anxiety) เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา และประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกินความสามารถของตนเองที่เป็นอยู่จริง รวมทั้งผู้ป่วยรู้สึกถึงการถูกคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของตน เมื่อผู้ป่วยต้องเผชิญกับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ เพศ อาชีพ ประสบการณ์การผ่าตัดครั้งก่อนระยะเวลาการรอผ่าตัด ตำแหน่งของการผ่าตัด ฐานะทางเศรษฐกิจ การช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัว การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งความวิตกกังวลของผู้ป่วยเนื้องอกสมองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกสมอง รวมทั้งการที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด เพราะถึงแม้ว่าการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาหลักของโรคเนื้องอกสมองที่มีประสิทธิภาพ แต่ตามความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วการผ่าตัดเป็นสถานการณ์คุกคามเสี่ยงต่อการเสียชีวิต อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม และสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ การผ่าตัดจะมีผลกระทบต่อหน้าที่ และการทำงานตามปกติของร่างกาย เช่น การรบกวนการนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหาร การขับถ่าย การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตในสังคม ต้องอยู่โรงพยาบาลซึ่งมีสิ่งแวดล้อมและสภาพห้องที่ไม่เหมือนบ้าน การอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและเป็นภาวะวิกฤตทางระบบประสาท ได้แก่ ภาวะชัก เลือดออกในสมอง สมองบวมและภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง1 ซึ่งอาจทำให้รูปลักษณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจจากสมรรถภาพการทำงานของร่างกายที่ลดลง ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การพึ่งพาผู้อื่นจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคม2 อาการเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกตึงเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล กลัวต่อการผ่าตัดมากที่สุด โดยเฉพาะในระยะก่อนการผ่าตัด ทำให้ต้องการการได้รับข้อมูลมากขึ้น3

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Jinda J, Kosinthonwirasorn P, Sukprasert E. High-grade glioma brain tumors: treatment and molecular indicators. Srinakarin Vejsarn 2015; 30 (2), 212-216.
2. Prachuaplarp C, Jinuntuya P. Factors predicting quality of life in primary brain tumor patients undergoing surgery. Journal of Thai Red Cross Nursing 2019; 12 (1), 194-210.
3. Yusamran M, Sriphonthan P . Perception of anxiety levels and causes of anxiety among
preoperative patients in Mahasarakham Hospital. Journal of Science and Technology 2014;
,10 (Special Edition), 419-428.
4. Stuart G.W& Sundeen M.T. Principles and Practice of PsychiatryNursing. (3th ed). Philadelphia: F.A Davis Company.2005.
5. Spielberger C.D., Gorsuch R.L., & Lushene R.E. Manual for the State-TraitAnxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.1970.
6. American Association of Neuroscience Nurses. Guide to the Care of the Patient with Craniotomy Post–Brain Tumor Resection. 2006 .[cite 2019 April 23].Available from.https:// www.aann.org
7. Institute of Neurology, Department of Medicine, Ministry of Public Health. 1st revision. Nursing guidelines for brain tumor surgery patients. 1st revision. Bangkok: Thana Place;2014.
8. American Brain Tumor Association.Brain Tumors A Handbook For The Newly Diagnosed. [cite 2019 June 23].Available from.https:// www.abta.org.2018.
9. Piyaphitthayanan S. MR Imaging for Brain Tumor. Siriraj Journal of Radiology 2016; 3 (2), 115-123.
10. Sitthichaiyakun P. Pathology of Nervous System. Department of Pathology and Forensic Science. Faculty of Medicine Naresuan University.2011.
11. Nantharee S. Brain Tumor. Medicalfocus 2012; 4 (45), 32-36.
12. Cellor C. Diagnostic pathology of neurological tumors. Bangkok: Text and Journal Publication.2006.
13. American Brain Tumor Association.American Brain Tumor Association Webinar Quality of Life : Managing Symptoms and Finding Support.2015. .[cite 2019 May 3].Available from.https:// www.abta.org
14. Buranasrikul W. Effects of information and emotional support on anxiety among caregivers of brain tumor patients. Chulalongkorn Vejsarn 2013; 59 (1), 91-101.
15. Prachuaplarp C, Jinuntuya P. Factors predicting quality of life in primary brain tumor patients undergoing surgery. Journal of Thai Red Cross Nursing 2019; 12 (1), 194-210.
16. Mookdaprawat P, Dusadikul S, Chanruangvanich W, Itthimethin P. Relationship between brain tumor types. Severity of neurological depletion Nutritional and functional conditions of brain tumor patients hospitalized. Journal of Nursing Science 2012; 30 (3), 46-54.
17. Tohakatmak P. Factors predicting deficiency in Cognitive thinking in later patients Brain tumor surgery. Journal of the Nursing Council 2019; 34 (4), 64-79.
18. Buranasrikul W. Effects of Information and Emotional Support on Beauty of Basic Caregivers. Microbiological substances 2013; 59 (1), 91-101.
19. Betul O, & Ipek M. Brain tumor presenting with psychiatric symptoms. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2011; 23(4), 43–44.
20. Mainio A, Hakko H, Niemelä A, Tuurinkoski T, Koivukangas J & Räsänen P. The effect of brain tumour laterality on anxiety levels among neurosurgical patients. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2003; 74(9), 1278–1282.
21. Thammarak T. Effect of Family Support Program on Adjustment of Caregiver Relatives.
Patients after brain surgery in the intensive care unit. Journal of Nursing Council 2017; 32 (2), 49-64.
22. Aranawat D, Triphuttarat S, Satitkamanee T, Phalachiva K. Against anxiety among patients receiving complete anesthesia. Anesthesiologist 2012; 38 (2), 102-108.
23. Santapong P. Anxiety among patients before surgical anesthesia at Surin Center Hospital. Surin province. Medical Journal of Sisaket Hospital, Surin Buriram 2010; 25 (1), 135-148.
24. Królikowska A, Majk A, Antczak-Komoterska A , & Slusarz R. Patients’ Fear and Anxiety Associated with Planned Neurosurgery. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing2018; 7(3), 104–110.
25. Mulugeta H, Ayana M, Sintayehu M, Dessie G & Zewdu T.Preoperative anxiety and associated factors among adult surgical patients in Debre Markos and Felege Hiwot referral hospitals, Northwest Ethiopia. BMC Anesthesiology 2018; 18(1), 1–9.
26. Perks A, Cakravarti S, & Manninen P. Preoperative anxiety in neurosurgical patients. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 2009; 21(2), 127–130.
27. Latif A, Khan R. M. S, & Nawaz K. Depression and anxiety in patients undergoing elective and emergency surgery: Cross-sectional study from allama iqbal memorial teaching hospital, Sialkot. Journal of the Pakistan Medical Association 2017; 67(6), 884–888.
28. Pringle A. M, Taylor R, & Whittle I. R. Anxiety and depression in patients with an intracranial neoplasm before and after tumour surgery. British Journal of Neurosurgery 1999; 13(1), 46–51.
29. Irle E, Peper M, Wowra B, & Kunze S. (1994). Mood After for of Cerebral. Archives of Neurology 1994; 51, 164–174.
30. Riphuthorn S. Effects of an Informative Program with Aromatherapy on Anxiety of Caregivers in Family While Waiting for Brain Tumor Surgery Patients. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2016; 28 (3), 98-109.
31. Bedaso A, & Ayalew M. Preoperative anxiety among adult patients undergoing elective surgery: A prospective survey at a general hospital in Ethiopia. Patient Safety in Surgery 2019; 13(1), 1–8.
32. Nigussie S, Belachew T, & Wolancho W. Predictors of preoperative anxiety among surgical patients in Jimma University Specialized Teaching Hospital, South Western Ethiopia. BMC Surgery 2014; 14(1), 1–10.
33. Nittayasupaporn S. Relationship of Personal Factors and Preoperative Anxiety and Preoperative Information Requirements of Open Heart Surgery Patients. Journal of Cardiovascular Nursing 2014; 25 (1), 2-15.
34. Aust H, Eberhart L, Sturm T, Schuster M, Nestoriuc Y, Brehm F, & Rüsch D. A cross-sectional study on preoperative anxiety in adults. Journal of Psychosomatic Research 2018; 111(December 2017), 133–139.
35. Ruis C, Wajer I. H, Robe P, & Zandvoort M. Anxiety in the preoperative phase of awake brain tumor surgery. Clinical Neurology and Neurosurgery 2017; 157(December 2016), 7–10.
36. Press D. Factors associated with preoperative anxiety levels of Turkish surgical patients : from a single center in Ankara. (February) 2017. Available from.https:// doi.org/10.2147/PPA.S127342
37. Santapong P. Anxiety among patients before surgical anesthesia at Surin Center Hospital. Surin province. Medical Journal of Sisaket Hospital, Surin Buriram 2010; 25 (1), 135-148.
38. Ebirim L & Tobin M. Factors Responsible For Pre-Operative Anxiety In Elective Surgical Patients At A University Teaching Hospital : A Pilot Study. The Internet Journal of Anesthesiology 2010; 29(2), 2–7.
39. Kulrachawanapa W, Duangphang S. Factors Associated with Preoperative Anxiety in Eye Surgery Patients. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit 2017;, 9 (1), 1-12.
40. Pajina S. Study of the relationship between anxiety and need for information of patients. Before having knee replacement surgery in Thammasat Chalermprakiat Hospital, a research project for the development of Thammasat Chalermprakiat Hospital.2013.
41. Eadsui C . Stress and coping of caretakers' relatives. Patients diagnosed with brain tumors. During the waiting period, undergo brain surgery. Master of Nursing Science Thesis Department of Nursing Graduate school Mahidol University. 2013.
42. Lampong L & Chaiyakit P . Effects of Preoperative Preoperative Preparation Program on Anxiety and Postoperative Rehabilitation of Patients with Knee Arthroplasty. Vachirasarn Nursing 2018; 20 (2), 33-41.
43. Phonkaew J & Tharodpal J. Effects of the pre-operative knee replacement surgery preparation program on anxiety among elderly knee osteoarthritis. Journal of the Preventive Medicine Society of Thailand 2017;7 (3), 251-261.
44. Phatthanachak J. Study on the effect of providing information on pre-coronary artery catheterization on anxiety and cooperation in the examination. Journal of Nursing Science and Health 2018; 41 (3), 10-19.
45. Thammarak T. Effect of Family Support Program on Adjustment of Caregiver Relatives.
Patients after brain surgery in the intensive care unit. Journal of Nursing Council 2017; 32 (2), 49-64.
46. Supamanee P, Somboontanont W, Lathika U & Techatrasak K. Effectiveness of Preoperative Awareness Visit on Anxiety and Satisfaction of Patients Undergoing Gynecological Major Surgery. Siriraj Hospital Journal of Nursing Science 2010; 28 (1), 47-58.
47. Janu P. Results of using video media to prepare patients before surgery. Per level of knowledge And satisfaction among patients who received outpatient surgery services, ENT operating room, Thammasat Chaloem Phra Kiat Hospital. Journal of Thammasat Chaloem Phra Kiat Hospital 2015; 3 (3), 47-65.
48. Lampong L& Chaiyakit P. Effects of Preoperative Preoperative Program on Anxiety and Postoperative Rehabilitation of Patients Receiving Knee Arthroplasty. Vachirasarn Nursing 2018; 20 (2), 33-41.
49. Chaiwisit W & Klaicharoen J. Role of nurses in caring for patients undergoing brain tumor surgery while conscious patients (Awake Craniotomy). Journal of Vejtak Siriraj 2017; 10 (2), 109-114.
50. Kasetvetchin S & Prommin N. Effects of informational information on anxiety in patients with preoperative breast cancer. Medical Journal of Udon Thani Hospital 2017; 25 (2), 162-170.
51. Kunhong Y. Effect of Anxiety Readiness Informational Program in Patients undergoing Open Heart Surgery. Master of Nursing Science Thesis Department of Nursing Graduate school Chulalongkorn University.2018.
Published
2020-12-28