ความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้างานกับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (The Relationship among Personal Factors of Professional Nurses, Transformational Leadership of Head Nurses and Nursing Qua)

Main Article Content

สมพรรณ ไกรษร
มาริสา ไกรฤกษ์

Abstract

The  purpose  of  this  descriptive  research  was  to  study  relationships  among personal factors

of  professional  nurses, transformational leadership of head nurses and nursing quality assurance performance of  professional  nurses  in community hospitals, Chaiyaphum  province.  The sample was  145 professional nurses who had working  experience at least  1 year.  The research instrument was a questionnaire  consisted  of three  parts: personal data of professional  nurses, transformational  leadership of  head nurses  and nursing  quality assurance performance of  professional  nurses.  Five experts examined the content validity of  the questionnaire.  The reliability coefficients of the parts of transformational  leadership of  head nurses  and nursing  quality assurance of  professional  nurses  were 0.98  and  0.96, respectively.  The  data  were analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviations, Chi-Square test,  Pearson’s product moment correlation coefficients, and stepwise multiple regression analysis.

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานกับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ    กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตั้งแต่  1  ปีขึ้นจำนวน  145  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ    แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ    แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน  และ  แบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม  ได้ค่าเท่ากับ 0.98  และ  0.96  ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการทดสอบไคสแควร์   การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles