ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี Nurse’s knowledge, attitude and practice on post-operative delirium in elderly patient, a Tertiary Hospital, Ubon Ratchathani province

Main Article Content

ลีต้า อาษาวิเศษ
มยุรี ลี่ทองอิน
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์

Abstract

This descriptive research aimed to investigate the levels and the relationships among nurse’s knowledge, attitudes, and practice on postoperative delirium in the elderly patient. The population included 141 registered nurses at a tertiary hospital, Ubon Ratchathani province. Research instruments consisted of 1) the knowledge questionnaire on post-operative delirium in the elderly patient, 3) the attitude questionnaire on post-operative delirium in the elderly patient, and 4) the nursing practice on post-operative delirium in the elderly patient. Results of the study showed that nurse’s knowledge, attitude, and practices on post-operative delirium were a high level, a moderate level, and a moderate level. Nurse’s knowledge and attitude were not significantly correlated to practice on post-operative delirium in the elderly patient (p > .05). Positive attitude (r = 0.25, p < .01) and negative attitude (r = -0.24, p < .01) were statistically significant in association with nurse’s practice on post-operative delirium in preoperative period and postoperative period. Therefore, increasing knowledge especially assessment, providing a positive attitude, reducing negative attitude and developing nursing practice guidelines for post-operative delirium in elderly patients should be conducted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles