ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีเลือดทางเดินอาหารส่วนต้น Effects of Information Providing Based on the Health Belief Model to Knowledge and Health Behaviors among of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage

Main Article Content

นภชนก รักษาเคน
อุไร จำปาวะดี
พัชรินทร์ ภูมิภักดิ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles