ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนก่อนการตั้งครรภ์ Effects of Self-Regulation Program on weight Control Behavior and Normal Gestational Weight Gain Based Among Pregnant Women with Overweight or Obeses Before Pregnancy

Main Article Content

ศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

Abstract

Appropriate weight control behavior could prevent maternal and fetal complication during pregnancy for pregnant women who are overweight or obese before pregnancy. This pretest-posttest quasi-experimental research aimed to evaluate the effects of self-regulation program on weight control behavior and weight gain based. Through the inclusion criteria, 64 pregnant women with overweight or obese before pregnancy were selected to be the sample of this study. Pair matching method was applied then the sample was divided into experimental group or control group. Weight control behavior questionnaires with Cronbach’s alpha coefficient at 0.72 was utilized for data collection. Data were collected in July-November 2018, and analyzed by descriptive statistics, ANCOVA, and Z-test.


                The results revealed that, after the experiment, adjusted mean score of weight control behavior of the participants in the experimental group was significantly higher than those in the control group at .05 level (p < .001). Additionally, the participants in the experimental group had the proportion of normal gestational weight gain significantly higher than those in the control group at .05 level (p < .05). These research findings suggest that midwives could apply this self-regulation program in order to advice pregnant women with overweight or obese in regulating their behavior that could lead for normal gestational weight gain.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles