การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและครอบครัว

Main Article Content

ณีรชา บุญมาตย์
อธิษฐาน ชินสุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและครอบครัว และพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและครอบครัว  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 16 ราย ครอบครัวหรือผู้ดูแลหลัก จำนวน 15 ราย และพยาบาล จำนวน 25 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้กระบวนการกลุ่ม การสังเกต และการบันทึก พร้อมทั้งมีการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวก่อนกลับบ้านในมิติของ D METHOD โดยประกอบด้วยเครื่องมือ 6 ส่วน คือ 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินความรู้ของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและการดูแลสุขภาพ 3) แบบประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลสุขภาพ 4) แบบประเมินความพร้อมและความมั่นใจของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนกลับบ้าน 5) แบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย 6) แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลต่อการวางแผนจำหน่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยหลังจากได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่าย จนกระทั่งได้แนวทางการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและครอบครัว พบว่า ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เรื่องโรคเพิ่มมากขึ้นจากก่อนวางแผนจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 97.47 และ 94.95 ตามลำดับ ผู้ป่วยและครอบครัวมีการปฏิบัติตัวถูกต้องเพิ่มมากขึ้นจากก่อนวางแผนจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 93.33 และ93.33 ตามลำดับ ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพร้อมและความมั่นใจก่อนกลับบ้านอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.85 และ 85.27 ตามลำดับ พยาบาลสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการวางแผนจำหน่ายและมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 93.33

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles