การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร

Main Article Content

ณฐนนท์ ศิริมาศ
ปิยรัตน์ โสมศรีแพง
สุพางค์พรรณ พาดกลาง
จีรพร จักษุจินดา

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสกลนคร โดยมีผู้ร่วมศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในงานฝากครรภ์ 3 คน งานห้องคลอด 12 คนและงานหลังคลอด 11 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน ทำการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 ขั้นตอนการดำเนินการมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยใช้หลักการ 4Ts ระยะที่ 2 การดำเนินการพัฒนา โดยพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดขึ้น คือ 1) พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและนำมาใช้ในระยะฝากครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 2) สร้างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 3) พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงภายในโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care)  4) พัฒนาเกณฑ์การรายงานแพทย์ 5) การพัฒนาระบบการนิเทศ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พยาบาล 6) พัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยงในการกำกับการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่                  7) สร้างเครือข่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน และระยะที่ 3 การประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลลัพธ์จากการปฏิบัติร่วมของพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลสกลนครมีระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ชัดเจนและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  2) มีเครือข่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในเขตอำเภอเมือง ร้อยละ 100 3) พยาบาลมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลที่พัฒนาขึ้น ร้อยละ 85 และนำแนวปฏิบัติมาใช้ ร้อยละ 97.29   4) อัตราการตกเลือดหลังคลอดลดลง จากร้อยละ 3.33 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.18 ในปี 2556 และไม่พบอุบัติการณ์มารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles