การดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับทางเลือกตัดสินใจ: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล

Main Article Content

บุญมี ภูด่านงัว

Abstract

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เผชิญกับภาวะดังกล่าว อีกทั้ง กระทบต่อความสัมพันธ์และสถานภาพของครอบครัว และความไม่มั่นใจต่อเป้าหมายในอนาคต หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งการตัดสินใจต่อการตั้งครรภ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์ และการเป็นมารดาให้มีคุณภาพอาจเป็นสิ่งที่ยากลำบาก ดังนั้น ผู้ให้บริการควรมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการให้บริการและคำปรึกษา รวมถึงมีระบบการดูแลที่เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการและการพัฒนาศักยภาพของหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม อันเกี่ยวเนื่องต่อการตัดสินใจ การตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพ ความพร้อมในการดำรงบทบาทการเป็นมารดา และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายของพยาบาล และบุคลากรทางด้านสุขภาพ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และบทบาทของพยาบาลต่อการดูแลเพื่อช่วยเหลือให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถตัดสินใจต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเร็ว อันมีผลต่อการดูแลตนเองและทารกในครรภ์ การพัฒนาบทบาทการเป็นมารดา รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพและนำไปสู่สุขภาวะที่ดีแก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมและหรือครอบครัวต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles