ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ

Main Article Content

พิมพ์ใจ หัดประกอบ
ปัทมา สุริต

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุจำนวน 9 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม และแฟ้มประวัติผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่าในระยะเริ่มแรกที่พบว่ามีท่อช่วยหายใจผู้สูงอายุมีความรู้สึก 2  ลักษณะ คือ 1) ตกใจกับท่อช่วยหายใจและสายอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากขณะใส่ท่อช่วยหายใจผู้สูงอายุไม่รู้สึกตัวจากการได้รับยาระงับความรู้สึก และไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจ และ 2) ไม่ตกใจคิดว่าเป็นการรักษา เนื่องจากขณะใส่ท่อช่วยหายใจผู้สูงอายุรู้สึกตัวดีและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจ ส่วนในระยะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ ผู้สูงอายุมีความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ ความรู้สึกด้านบวก คือ 1) ทำให้หายใจได้ดีเหมือนกับการหายใจธรรมดา 2) ทำให้ไม่เหนื่อยและพักผ่อนได้ และ 3) หายใจได้ดีกว่าการหายใจปกติ ส่วนความรู้สึกด้านลบ คือ 1) ความรำคาญหรือระคายเคืองจากท่อช่วยหายใจ 2) ความเจ็บปวดจากการดูดเสมหะ 3) ความไม่เป็นอิสระจากการผูกยึด 4) อึดอัดและหงุดหงิดจากการสื่อสารไม่เข้าใจ 5) ความกระหายน้ำ และ 6) ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครอบครัว สำหรับการจัดการกับความรู้สึกด้านลบผู้สูงอายุใช้ 3 วิธี คือ1) ให้อดทนเพื่อตนเอง 2) ให้อดทนเพื่อลูกหลาน และ3) ให้ยึดหลักพระพุทธศาสนา ในระยะหย่าจากเครื่องช่วยหายใจผู้สูงอายุมีความรู้สึก 2 ลักษณะ คือ 1) ดีใจ ไม่กลัว คิดว่าตนเองพร้อม และ 2) ดีใจ แต่ก็ยังกลัวว่าจะหายใจไม่เพียงพอ และหลังจากถอดท่อช่วยหายใจผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าหายใจโล่งทันที แต่หลังจากนั้นเริ่มพบอาการผิดปกติ เช่น เจ็บคอ กลืนลำบาก ไอมาก มีแผลมุมปาก และเสียงแหบ ส่วนเหตุผลของการใช้เครื่องช่วยหายใจในมุมมองของผู้สูงอายุ คือ 1) ต้องได้รับการผ่าตัด และ 2) การหายใจ/การเต้นของหัวใจผิดปกติ สำหรับการให้ความหมายของเครื่องช่วยหายใจตามการรับรู้ของผู้สูงอายุมีดังนี้ 1) เป็นเครื่องแก้อาการเหนื่อย ทำให้หายใจเป็นปกติ 2) เป็นเครื่องช่วยให้การหายใจดีขึ้น/สะดวกขึ้น และ 3) เป็นเครื่องช่วยต่อชีวิต ทำให้รอดพ้นจากความตาย สำหรับการดูแลที่ผู้สูงอายุได้รับที่ทำให้เกิดความสุขสบายและความอบอุ่นใจ คือ 1) การดูแลเอาใจใส่/การเฝ้าระวัง 2) การให้ยาบรรเทาความเจ็บปวด 3) การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 4) การให้น้ำบรรเทาความกระหาย ส่วนความต้องการการดูแลในขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ คือ 1) อยากให้ญาติอยู่เฝ้า 2) อยากให้ดูดเสมหะเบาๆ 3) ต้องการน้ำแก้กระหาย 4) ไม่ทำอะไรรุนแรงกับผู้ป่วย 5) ช่วยเหลือเรื่องการสื่อสาร และ 6) พยาบาลควรจะปรับปรุงเรื่องการพูดคุย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles