การทารุณกรรมในวัยรุ่นกะเทย

ผู้แต่ง

  • พวงเพ็ญ นิกระโทก
  • เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

คำสำคัญ:

การทารุณกรรม วัยรุ่นกะเทย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของการทารุณกรรมตามการรับรู้ของวัยรุ่นกะเทย รูปแบบการทารุณกรรมในวัยรุ่นกะเทย และความต้องการการช่วยเหลือ ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นวัยรุ่นกะเทย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ การจดบันทึกภาคสนาม ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นกะเทยรับรู้ว่าการทารุณกรรม หมายถึง การถูกทำร้ายร่างกาย และล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จากบุคคลในสังคมซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นกะเทยได้รับอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ การถูกทารุณกรรมมี  5 ประเด็น คือ 1) การทารุณกรรมทางร่างกาย ได้แก่ การเฆี่ยน ตี ตบหน้า ถูกข่มขู่ด้วยอาวุธ ถูกเทียนลน และทำร้ายด้วยวัตถุ 2) การทารุณกรรมทางเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืน 3) การทารุณกรรมทางอารมณ์/จิตใจ ได้แก่ การถูกล้อเลียน ดุด่า และดูถูก เหยียดหยาม 4) การทารุณกรรมทางการเงิน ได้แก่ การถูกข่มขู่กรรโชกทรัพย์ และขโมยทรัพย์สิน และ5) การทารุณกรรมอัตลักษณ์ ได้แก่ การถูกเหยียดความเป็นกะเทยและตำหนิภาพลักษณ์ ด้านความต้องการการช่วยเหลือพบว่าวัยรุ่นกะเทยต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 1) ต้องการได้รับความเข้าใจและยอมรับจากบุคคลในครอบครัวและชุมชน 2) ต้องการได้รับสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม และ3) ต้องการทราบแนวทางการดูแลตนเองหลังถูกกระทำทารุณกรรม

ผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้ความช่วยเหลือด้านการจัดบริการสุขภาพ ตลอดทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกะเทยให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อลดการถูกทารุณกรรมวัยรุ่นกะเทย และสร้างสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ของวัยรุ่นกลุ่มนี้

Downloads