การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการพยาบาล Strategic Management in Nursing

Main Article Content

วิภาพร วรหาญ

Abstract

องค์กรพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพหนึ่งของทุกโรงพยาบาล ที่มีบุคลากรในหน่วยงานมากที่สุดซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่างๆของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อช่วยให้ภารกิจและความรับผิดชอบที่กำหนด ตอบสนองต่อนโยบาย (Policy needs) ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder needs) และความอยู่รอดและเจริญเติบโตของหน่วยงาน (Business needs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles