ประสบการณ์การดูแลตนเองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไ

ผู้แต่ง

  • ทองดาริณี เมียสพรม
  • ปรีย์กมล รัชนกุล
  • พวงผกา คงวัฒนานนท์

คำสำคัญ:

การดูแลตนเอง วัยรุ่น เอชไอวี/โรคเอดส์ ยาต้านไวรัส

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การรับรู้ความหมายการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ในเชิงลบรับรู้ว่าเอดส์เป็นโรคติดต่อ ภูมิต้านทานต่ำ เป็นโรคเวรกรรม เป็นแล้วต้องตาย ขณะเดียวกันมีการรับรู้ในเชิงบวกว่าเป็นโรคที่ทำให้ตนเข้มแข็งมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น ประเด็นที่ 2 การดูแลตัวเองขณะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) การดูแลตนเองทั่วไป: ทำตัวปกติเหมือนคนทั่วไป ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม  2) การดูแลตนเองขณะอยู่ร่วมกับเชื้อเอดส์ ได้แก่ อยากอยู่รอดต้องกินยาต่อเนื่อง จะเปิดเผยหรือปกปิดก็ต้องอยู่ในสังคมได้ สร้างสุขภาวะที่ดีด้วยการทำตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ และถึงจะติดเชื้อก็มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ความหมายของโรคเอดส์และการดูแลตนเองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส รวมทั้งสิ่งที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ทำให้เข้าใจวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอดส์ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองและรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสต่อไป

Downloads