การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (The Development of Cardiac Rehabilitation Model for Coronary Artery Disease Patients in Sisaket Hospital)

Main Article Content

ขวัญเนตร เกษชุมพล
ชวนพิศ ทำนอง
นพพล บัวสี

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles