พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจากการทำงานของคนทำงานวัยกลางคน (Health Risk Behavior related to work among Middle-Age Workers)

ผู้แต่ง

  • ประภารัตน์ ณ พัทลุง
  • เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ คนทำงานวัยกลางคน การเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน

บทคัดย่อ

บทความ

Downloads