กระบวนการ และผลลัพธ์ของการส่งต่อทารกแรกเกิดระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดสู่โรงพยาบาลตติยภูมิในจังหวัดขอนแก่น (Process and Outcomes of Neonatal Transport between Community Hospital and Provincial Hospital to Tertiary Care Hospital in Khon Kaen Province)

Main Article Content

รัศมี งามเจริญ
สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles