การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ (Development of a Holistic Continuing Care Model for Elderly with Chronic Illnesses: A Case Study in One Tertiary Card Hospital)

Main Article Content

อัมพรพรรณ ธีรานุตร
ดลวิวัฒน์ แสนโสม
นงลักษณ์ เมญากาญจนศักดิ์
วาสนา รวยสูงเนิน

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles