การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ (Development of a Holistic Continuing Care Model for Elderly with Chronic Illnesses: A Case Study in One Tertiary Card Hospital)

ผู้แต่ง

  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร
  • ดลวิวัฒน์ แสนโสม
  • นงลักษณ์ เมญากาญจนศักดิ์
  • วาสนา รวยสูงเนิน

คำสำคัญ:

การดูแลต่อเนื่อง การวารแผนจำหน่าย โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ Continuing care, discharge planning, chronic illnesses, elderly

บทคัดย่อ

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-05-18