ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (The Effect of Empowerment on Self-Care Behaviors and Glycemic Control in Diabetes Type 2)

Main Article Content

อโนชา ศริญญาวัจน์
สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles